TRU­ER MED PET i ond fa­mi­lie­krig EKS- KÆ­RE­STENS FAR:

Se de af­slø­ren­de sms’er Hun er ik­ke vær­dig til Fol­ke­tin­get

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk

Ven­stres fa­mi­lie­ord­fø­rer Tina Ne­der­gaard an­kla­ges nu for at bru­ge Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste i en lang­va­rig og bit­ter krig mod sin eks­kæ­re­stes far. Han står nu frem i BT og frem­læg­ger sms’er, hvor hun tru­er ham.

Når val­get ud­skri­ves, går den tid­li­ge­re un­der­vis­nings­mi­ni­ster for Ven­stre, Tina Ne­der­gaard, igen ef­ter en ta­bu­ret i Fol­ke­tin­get, men i dag be­skyl­des hun for at ha­ve misbrugt sin po­si­tion i en pri­vat kon­flikt.

Be­skyld­nin­gen kom­mer fra fa­de­ren til den mand, som Tina Ne­der­gaard dan­ne­de par med 2013- 2014. Her lå den 46- åri­ge Tina Ne­der­gaard i en grim kon­flikt med sin da­væ­ren­de kæ­re­stes for­æl­dre, som men­te, hun for­pe­ste­de fa­mi­li­en. En strid, som kul­mi­ne­re­de, da Tina Ne­der­gaard tru­e­de kæ­re­stens far, Jo­hn Schrei­ber, med PET.

Lang og ond krig

Trus­len kom på en sms 15. de­cem­ber 2013 og var af­sendt fra Tina Ne­der­gaards fol­ke­tings­num­mer. ’ Du får nok en hen­ven­del­se fra PET’, stod der i sms’en, som BT er i be­sid- del­se af. Men be­ske­den var blot én blandt man­ge sms’er i en lang og ond krig, som ud­spil­le­de sig i de­cem­ber 2013 mel­lem den tid­li­ge­re un­der­vis­nings­mi­ni­ster og Jo­hn Schrei­ber.

» Vi ane­de ik­ke, hvad hun var i stand til, men hun fik det til at ly­de, som om hun hav­de magt til at kon­tak­te PET, selv­om det vir­ke­de fuld­stæn­dig for­kert at true med at træk­ke PET ind i en pri­vat sag. For os at se mis­brug­te hun sin magt til at skræm­me os, « si­ger eks­kæ­re­stens far, Jo­hn Schrei­ber.

Til dag­lig kæm­per den tid­li­ge­re un­der­vis­nings­mi­ni­ster Tina Ne­der­gaard som Ven­stres bør­ne- og fa­mi­lie­ord­fø­rer for bed­re vil­kår for bør­ne­ne. Se­ne­st har hun fo­re­slå­et en sær­lig kla­ge­in­stans for børn og kræ­vet, at po­li­ti­et skal kun­ne pud­ses på for­æl­dre, der bry­der reg­ler­ne i samvær­s­sa­ger. Men hun er uvær­dig til at be­stri­de den post, me­ner Jo­hn Schrei­ber.

» Vi me­ner rent ud sagt ik­ke, at hun er vær­dig til at sid­de i Fol­ke­tin­get, når hun mis­bru­ger sin magt og be­hand­ler folk på den må­de, « si­ger Jo­hn Schrei­ber.

Tur­bu­lent for­hold

Hans søn, Ken­neth Schrei­ber, mød­te Tina Ne­der­gaard i som­me­ren 2013, ef­ter hun i en læn­ge­re pe­ri­o­de hav­de væ­ret ale­ne med sin den­gang ni- åri­ge dat­ter, som og­så var år­sa­gen til, at hun i 2011 gik som un­der­vis­nings­mi­ni­ster ef­ter blot et år på po­sten.

Men for­hol­det til Ken­neth Schrei­ber var tur­bu­lent og kon­flik­ter­ne man­ge. Par­ret nå­e­de at flyt­te i hus sam­men i Hjør­ring med Ne­der­gaards dat­ter og Ken­neth Schrei­bers to børn på 13 og 18 år, men al­le­re­de ef­ter et halvt år bri­ste­de drøm­men om den lyk­ke-

li­ge sam­men­brag­te fa­mi­lie. Sær­ligt Ken­net­hs Schrei­bers to børn, Jo­hns Schrei­bers bør­ne­børn, hav­de det svært med de­res nye ’ pap­mor’, og da bedste­for­æl­dre­ne blan­de­de sig i kon­flik­ter­ne i hjem­met, spid­se­des kon­flik­ten for al­vor til.

» Det pin­te os, at vo­res to bør­ne­børn ik­ke hav­de det godt med hen­de, så der­for føl­te vi, at vi var nødt til at blan­de os og gi­ve bør­ne­bør­ne­ne et sted at væ­re. Vi op­le­ve­de, at hun lag­de et pres på vo­res søn og for­søg­te at kob­le os helt af som bedste­for­æl­dre. Det var det, he­le den her kon­flikt hand­ler om, « si­ger Jo­hn Schrei­ber.

Da Tina Ne­der­gaard kom med PET- trus­len 15. de­cem­ber 2013, hav­de hun net­op haft et læn­ge­re sms- skæn­de­ri med sin 13- åri­ge ’ pap­dat­ter’, som un­der skæn­de­ri­et in­vol­ve­re­de sin bedste­far Jo­hn Schrei­ber. Som for­svar for sit bar­ne­barn send­te Jo­hn Schrei­ber selv en by­ge af sms’er ret­tet til Tina Ne­der­gaard. Blandt an­det skrev han: » Hvis du så krum­mer et hår på ho­ve­d­et af A. ( bar­ne­barn, red.), så er jeg far­lig. «

Kan du for­stå, hvis hun op­fat­ter det som en trus­sel?

» Det kan godt ly­de vold­somt, men det er ment, som jeg og­så har skre­vet det, at jeg en­ten går til me­di­er­ne el­ler til par­tiets pres­se­chef, hvis ik­ke hun la­der vo­res fa­mi­lie væ­re i fred. Det er skre­vet i en af­magt over, at vi føl­te, hun split­te­de fa­mi­li­en ad, « si­ger Jo­hn Schrei­ber.

Blev og­så tru­et

Ef­ter et halvt års sam­liv flyt­te­de Tina Ne­der­gaard og dat­te­ren ud af hu­set i Hjør­ring, men hun blev ved med at dan­ne par on/ off med Ken­neth Schrei­ber frem til som­me­ren 2014. Han si­ger i dag, at han og­så blev tru­et med PET un­der par­rets kon­flik­ter, men har in­gen sms’er, der do­ku­men­te­rer trus­ler­ne.

» Hun tru­e­de of­te med bå­de det ene og det an­det, når hun blev vred. At hun kend­te ro­ck­e­re, folk i PET og i po­li­ti­et, som hun vil­le sen­de ef­ter mig. Hun vil­le sør­ge for, at jeg vil­le mi­ste mit job, sag­de hun. Jeg sy­nes ær­ligt talt, at det var no­get svineri at blan­de sin magt fra sit po­li­ti­ske liv ind i vo­res pri­va­te kon­flikt og kom­me med den slags trus­ler. Jeg har væ­ret i for­sva­ret i man­ge år og er en au­to­ri­tet­stro mand, og det var dybt ube­ha­ge­ligt plud­se­lig at bli­ve tru­et med PET på den må­de, « for­tæl­ler Ken­neth Schrei­ber.

Når hans far, Jo­hn Schrei­ber, i dag frem­læg­ger sms’er, som do­ku­men­te­rer trus­ler­ne, så skyl­des det, at Tina Ne­der­gaard end­nu en gang går ef­ter at kom­me i Fol­ke­tin­get.

» Vi me­ner, at væl­ger­ne bør ken­de hen­des san­de jeg, « si­ger Jo­hn Schrei­ber.

Eks- mi­ni­ster Tina Ne­der­gaard

Jo­hn Schrei­ber frem­læg­ger i dag sms’er, som vi­ser, at han blev tru­et med PET af Tina Ne­der­gaard ( V).

Fo­to: Cat­hri­ne Ertmann

Tid­li­ge­re un­der­vis­nings­mi­ni­ster for Ven­stre Tina Ne­der­gaard in­drøm­mer i dag, at hun trak PET ind i en pri­vat kon­flikt, som hun hav­de med sin eks­kæ­re­stes fa­mi­lie. Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.