HER ER SMS’ER­NE

BT - - NYHEDER -

Her er den sms- kor­re­spon­dan­ce, hvor Tina Ne­der­gaard tru­er sin da­væ­ren­de kæ­re­stes far, Jo­hn Schrei­ber, med PET. Sam­ta­len fandt sted 14.- 15. de­cem­ber 2013. For­in­den har de haft et sms- skæn­de­ri om Tina Ne­der­gaards den­gang 13-åri­ge ’ pap­dat­ter A.’, Jo­hn Schrei­bers bar­ne­barn.

Jo­hn Schrei­ber: » Er der no­gen, der er ynkelig, så det dig. Den mest sy­ge kvin­de, jeg har mødt, men du er og­så den mest ma­ni­p­u­le­ren­de kvin­de. Det kan jeg se på min egen søn af en svag­pis­ser at væ­re, du har nu smadret en hel fa­mi­lie, men det er jo ik­ke den før­ste. End­nu et tro­fæ er på hyl­den, well do­ne. Men nu skal jeg øde­læg­ge dig, jeg har så man­ge ting på dig. Men lad det kom­me som en over­ra­skel­se. Din pres­se­chef skal nok snak­ke med dig, jeg har så man­ge be­vi­ser på dig bå­de fra Ho­bro, Kø­ben­havn og man­ge an­dre ste­der, jeg har la­vet min research. Hvis du så krum­mer et hår på af A., så er jeg far­lig, det kan du spør­ge tro­fast om. Spil­let er

først li­ge be­gyndt. «

Tina Ne­der­gaard: » Som jeg skrev: pa­te­tisk. Synd for B. « Tina Ne

der-

gaard: » Spil? Jeg del­ta­ger ik­ke i no­get spil, men du er Ma­ster. «

Tina Ne­der­gaard: » Ken­neth ( eks­kæ­re­ste, red.) er et mand­folk. «

Tina Ne­der­gaard: » Hvad er egent­lig din mis­sion? Hvad er det, du er sur over? «

Jo­hn Schrei­ber: » Nej du har slet in­gen ind­fly­del­se i det ang. Ken­neth har du klædt godt på til at væ­re en stor løg­ner. «

Tina Ne­der­gaard: » Hver­ken Ken­neth el­ler jeg for­står, hvad du skri­ver. Ken­neth be­der mig næv­ne, at A. skal væ­re hjem­me kl. 8.30. Hvad er du egent­lig for et men­ne­ske? «

Tina Ne­der­gaard: » Jeg har over­ve­jet di­ne trus­ler. Du får nok en hen­ven­del­se fra PET. «

For­be­hold: BT har set kor­re­spon­dan­cen på en mo­bil­te­le­fon, men ta­ger for­be­hold for, at der kan væ­re slet­tet sms’er i sam­ta­len. De øv­ri­ge per­so­ner, som næv­nes i sam­ta­len, er fa­mi­lie­med­lem­mer, som ef­ter eget øn­ske er ano­ny­mi­se­re­de. BT har talt med dem og få­et de­res ver­sio­ner af for­lø­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.