JEG LE­VE­DE SOM ESCORT­PI­GE

– for­di jeg hav­de lyst

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Jonas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

NY BOG

Ra­diovært og de­bat­tør Rik­ke Gro­sell ar­bej­de­de i ot­te må­ne­der som prosti­tu­e­ret. Nu står hun frem i ny bog og for­tæl­ler om at prosti­tu­e­re sig, for­di man har lyst.

Man ken­der hen­des stem­me fra æte­ren i ra­diopro­gram­met ’ Nat­te­vag­ten’ på Ra­dio24­syv, men kun de nær­me­ste har hidtil kendt til Rik­ke Gro­sells skyg­ge­si­de i det kø­ben­havn­ske prosti­tu­tions­mil­jø.

I en ny bog, ’ Vi­dun­der­li­ge skam’, gi­ver ra­diovær­ten et ind­blik i sin op­sigtsvæk­ken­de for­tid som prosti­tu­e­ret i et til ti­der barskt mil­jø.

» Jeg har al­tid væ­ret seksu­elt nys­ger­rig. For mig var det me­get en leg. Det var no­get, jeg gjor­de, for­di jeg vil­le ha­ve spæn­ding, « for­tæl­ler hun til BT.

Fra fe­bru­ar til novem­ber 2010 ar­bej­de­de hun i det kø­ben­havn­ske prosti­tu­tions­mil­jø. De før­ste tre må­ne­der var det som escort­pi­ge, mens hun i de sid­ste fem må­ne­der solg­te sin krop til frem­me­de mænd på et bor­del.

Det stod ik­ke skre­vet no­gen ste­der, at 40- åri­ge Rik­ke Gro­sell skul­le fø­je den­ne ty­pe job til kar­ri­e­re­bla­det.

» Jeg er op­vok­set i en skils­mis­se­fa­mi­lie i Roskil­de med en mor, sted­far, tre halv­sø­sken­de og en bror, som jeg har et rig­tig godt for­hold til. Jeg hav­de en rig­tig tryg barn­dom, « for­tæl­ler hun.

Rik­ke Gro­sell var blot 22 år, da hun for før­ste gang mær­ke­de en pir­ren­de for­nem­mel­se, når snak­ken faldt på bor­del­ver­de­nen.

Pi­ger­ne var sø­de

» Min eks- kæ­re­ste bo­e­de et sted, hvor der var bor­del i kæl­de­ren. Det var helt vildt spæn­den­de, når man gik op og ned ad hans trap­pe. Jeg mød­te pi­ger­ne på bag­trap­pen, og jeg syn­tes, de var ski­de sø­de. Det var helt vildt spæn­den­de, og jeg fo­re­stil­le­de mig no­get helt vildt ekso­tisk ske in­de bag bor­del­dø­ren, « for­tæl­ler Rik­ke Gro­sell.

I ’ Vi­dun­der­lig skam’ er Rik­ke Gro­sell iden­tisk med ho­ved­per­so­nen Julie, som er i et for­hold med As­b­jørn. Rik­ke for­tæl­ler, at As­b­jørn er en klon af man­ge mænd, hun har mødt i vir­ke­lig­he­den. Julies for­hold til As­b­jørn går i styk­ker, for­di de­res seksu­a­li­tet er for­skel­lig som nat og dag. Hvor As­b­jørns seksu­a­li­tet er me­get fy­sisk, ser Rik­ke Gro­sell sin seksu­a­li­tet som et in­stru­ment, der er med til at gi­ve hen­de et stør­re kend­skab til sig selv.

» Jeg fi k se­ne­re et for­hold til en an­den fyr, der for­stod min seksu­a­li­tet.

Vi kom til et punkt, hvor vi dis­ku­te­re­de det åb­ne for­hold. Da han åb­ne­de op for den mu­lig­hed, fi k jeg selv mu­lig­hed for at smi­de klør es på

An­søg­nin­gen

bor­det og si­ge, hvad jeg vil­le, « for­tæl­ler hun.

Rik­ke Gro­sell brug­te lang tid på at goog­le sig frem til det per­fek­te escort- bu­reau. Men der­eft er gik det stærkt. » Jeg send­te en mail og ved­hæft ede bil­le­der og kro­p­s­mål. Det var græn­se­over­skri­den­de på sam­me må­de, som når man skri­ver un­der på en købs­aft ale på sit nye hus. Jeg sad med en fø­lel­se af, at jeg var van­vit­tig, og at det var so­ci­alt uac­cep­ta­belt, det, jeg hav­de gang i. Sam­ti­dig ri­si­ke­re­de jeg, at bu­reau­et vil­le af­vi­se mig. «

For Rik­ke Gro­sell hand­le­de det ude­luk­ken­de om at prø­ve græn­ser af og gan­ske lidt om den fy­si­ske del af mø­de­r­ne.

» Det be­gynd­te, da jeg blev hen­tet af chauff øren, som kør­te os ud til kun­der­ne. Det var en cra­zy leg at hop­pe i stilet­ter og dres­se sig op. Det var spæn­den­de at skul­le ly­ve over for be­kend­te om, at jeg skul­le ud at spi­se bøf med kæ­re­sten, når jeg i vir­ke­lig­he­den skul­le drik­ke champag­ne med rø­ven i vej­ret på Ho­tel Mar­ri­ot, « for­tæl­ler hun.

Mæn­de­ne, som Rik­ke Gro­sell var sam­men med, var me­get for­skel­li­ge. I be­gyn­del­sen brug­te hun me­get tid på at spej­de eft er mænd på ga­den for at fo­re­stil­le sig, hvor­dan de

Men kun­der­ne var me­get op­mærk­som­me på, at de skul­le be­hand­le os pi­ger godt. De er me­get yd­my­ge, og det hø­rer man sjæl­dent om i me­di­er­ne, hvil­ket er ær­ger­ligt

så ud uden tøj på. Den før­ste op­le­vel­se var med en mi­dal­dren­de asi­at, der på for­hånd hav­de be­stilt hen­de fra bu­reau­ets hjem­mesi­de.

» Det, vi la­ve­de, kun­ne han li­ge så godt ha­ve ord­net selv. Men kun­der­ne var me­get op­mærk­som­me på, at de skul­le be­hand­le os pi­ger godt. De er me­get yd­my­ge, og det hø­rer man sjæl­dent om i me­di­er­ne, hvil­ket er ær­ger­ligt, « si­ger Rik­ke Gro­sell, der kun har haft én dår­lig op­le­vel­se med en mand, hvor ke­mi­en var dår­lig.

Kun få vid­ste be­sked

» Hans at­ti­tu­de var ube­ha­ge­lig, for­di han føl­te, at han eje­de mig i den ti­me, vi var sam­men. «

Det var ik­ke for­di, Rik­ke Gro­sell blev styr­ten­de rig af at sæl­ge sex. Fak­tisk hav­de hun aft alt med sig selv, hvor me­get hun mak­si­malt vil­le tje­ne som prosti­tu­e­ret. Hun stu­de­re­de og­så ved si­den af, så øko­no­mi­en var sik­ret med SUen. Rik­ke Gro­sell for­tal­te kun de al­ler­nær­me­ste om sit aty­pi­ske fri­tidsjob. Fak­tisk var det kun den da­væ­ren­de kæ­re­ste, bro­de­ren og de nær­me­ste ve­nin­der, der fi k det at vi­de.

» Min kæ­re­ste kom en gang imel­lem og hen­te­de mig hos kun­der­ne, hvor han end­da hav­de kaff e og donuts med til mig. Han kør­te og­så de an­dre pi­ger hjem, eft er de hav­de væ­ret på vagt. Vi drak oft e et glas vin sam­men, når jeg kom hjem fra ar­bej­de. Jeg var ho­me sa­fe hos ham. «

Det liv er pas­sé

Hen­des for­æl­dre fi k først nys om hen­des es­ka­pa­der for få må­ne­der si­den.

De har ik­ke væ­ret hen­ryk­te over be­ske­den, men bak­ker hen­de fuldt op i dag.

Rik­ke Gro­sell er ale­ne­mor til en pi­ge på 13 år og en dreng på 9 år. Hun har haft man­ge skrup­ler med at for­tæl­le hem­me­lig­he­den til dem i for- bin­del­se med bog­ud­gi­vel­sen.

» Jeg har et godt net­værk, der har væ­ret der over for dem sam­men med mig. Når mi­ne børn ser, jeg bli­ver bak­ket op af men­ne­sker, de ken­der, så ska­ber det en form for tryg­hed hos dem. Men selv­føl­ge­lig er jeg da sta­dig be­kym­ret over, hvor­dan bo­gen kom­mer til at på­vir­ke dem, « si­ger hun.

I dag har Rik­ke Gro­sell vendt ryg­gen til prosti­tu­tions­bran­chen. Hun ven­der ik­ke til­ba­ge. Prosti­tu­tion er pas­sé. For som hun si­ger: seksu­a­li­te­ten er en ela­stisk stør­rel­se, der for­mer sig eft er, hvor man er i li­vet.

Ud­over job­bet som ra­diovært ar­bej­der Rik­ke Gro­sell som pæ­da­go­gisk kon­su­lent.

22. maj udkommer den del­vist selv­bi­o­gra­fi­ske bog ’ Vi­dun­der­li­ge skam’, som hand­ler om den pe­ri­o­de, hvor Rik­ke Gro­sell ar­bej­de­de som prosti­tu­e­ret. Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.