Skud og bil­j­agt

Cyk­li­ster og fod­gæn­ge­re måt­te sprin­ge for de­res liv un­der vild bil­j­agt på Nør­re­bro i Kø­ben­havn

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ ber­ling­s­ke. dk baa@ bt. dk

SKUD­DRA­MA

Bir­ger A. Andersen Ét skud blev sent i går ef­ter­mid­dags aff yret mod en bil ved Bis­peb­jerg Sta­tion i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Det be­kræft er Kø­ben­havns Po­li­ti over­for BT.

Klok­ken 18.12 modt­og po­li­ti­et an­mel­del­sen om sky­de­ri ved Ta­gens­vej, nær Mjøl­ner­par­ken, hvor to bi­ler an­gi­ve­ligt for­fulg­te hin­an­den.

Bi­ler­ne stop­pe­de eft er­føl­gen­de op, hvor­eft er en lidt fed­la­den, uma­ske­ret mand af an­den et­nisk her­komst fra det ene kø­re­tøj steg ud af bi­len, trak en sølv­far­vet pi­stol og aff yre­de et en­kelt skud mod det an­det kø­re­tøj. Det for­tal­te et kvin­de­ligt vid­ne til BTs repor­ter på ste­det.

» Eft er der er aff yret skud, fl yg­ter det ene af kø­re­tø­jer­ne ind i Mjøl­ner­par­ken, mens det an­det kø­re­tøj drø­ner ad Ta­gens­vej i ret­ning mod by­en, hvor­eft er det foru­lyk­ker mod et bu­tiks­vin­due ved en shawar­ma bar mel­lem Bryn­hil­de­ga­de og Ha­ralds­ga­de på Ta­gens­vej, « for­tæl­ler Ras­mus Ber­nt Sko­vs­gaard, der er pres­se­tals­mand og vi­cepo­li­ti­in­spek­tør ved Kø­ben­havns Po­li­ti.

In­gen per­so­ner blev ramt i for­bin­del­se med sku­depi­so­den.

Mod kø­re­ret­nin­gen

Før den sor­te bil tor­pe­de­re­de shawar­ma ba­ren, hav­de den kørt i høj fart på cy­kel­stien - og mod kø­re­ret­nin­gen - så bå­de cyk­li­ster og fod­gæn­ge­re måt­te sprin­ge for li­vet.

Først for­lød det fra vid­neud­sag­ne­ne, at fem ma­ske­re­de mænd i sort tøj fl yg­te­de til fods fra den foru­lyk­ke­de bil, men Kø­ben­havns Po­li­ti kun­ne i går aft es kun be­kræft e, at der er ta­le om to- tre per­so­ner.

Eft er episo­den var po­li­ti­et mas­sivt til ste­de i om­rå­det om­kring Mjøl­ner­par­ken. Fem- seks po­li­ti­bi­ler i fuld ud­ryk­ning jag­te­de de und­slup­ne, mens fl ere po­li­ti­folk iført skud­sik­re ve­ste ved kryd­set mel­lem Tu­borg­vej og Ta­gens­vej fandt en kniv, som iføl­ge et vid­ne er ble­vet smidt ud af en kø­ren­de bil.

Ras­mus Ber­nt Sko­vs­gaard for­tæl­ler, at po­li­ti­et har fun­det de to bi­ler. I den ene af dem lå der en øk­se. I går aft es var der sta­dig in­gen an­hold­te i sa­gen, men po­li­ti­et var i fuld gang med at afh øre vid­ner.

Po­li­ti­et var mas­sivt til ste­de i om­rå­det om­kring Ta­gens­vej og Mjøl­ner­par­ken ef­ter bil­j­ag­ten og sku­depi­so­den. Her sam­ler en be­tjent en kniv op, som iføl­ge vid­ner blev ka­stet ud fra en af bi­ler­ne.

Fo­to: Mat­hi­as Øgen­dal

Cyk­li­ster og gå­en­de måt­te sprin­ge for li­vet, da den­ne bil kør­te med høj fart mod kø­re­ret­nin­gen på Ta­gens­vej i Kø­ben­havn. Til sidst bra­ge­de den mod fa­ca­den på en shawar­ma­bar mel­lem Bryn­hil­de­ga­de og Ha­ralds­ga­de. Po­li­ti­et fandt bl. a. den­ne øk­se i den foru­lyk­ke­de bil.

Fo­to: Mat­hi­as Øgen­dal

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.