Lønt­ilskud fj er­ner job

BT - - DEBAT - LØNT­ILSKUD Lands­for­e­nin­gen Le­di­ges Vil­kår

Li­se Baa­strup

Ar­bejds­lø­se på dag­pen­ge og kon­tant­hjælp bli­ver sendt i lønt­ilskud­sjob og uløn­net prak­tik. Hen­sig­ten er, at de op­træ­nes, så ar­bejds­gi­ve­ren kan se nyt­ten af at an­sæt­te dem bag­eft er på al­min­de­li­ge overenskomst­mæs­si­ge løn- og ar­bejds­vil­kår. Det er ba­re ik­ke det, der sker.

Det er uhy­re sjæl­dent, at der ska­bes en ny ar­bejds­plads i for­læn­gel­se af uløn­net prak­tik og lønt­ilskud­sjob. Den ar­bejds­lø­se sen­des vi­de­re i end­nu et uløn­net ar­bej­de. Ar­bejds­gi­ve­ren be­stil­ler end­nu en gra­tis ar­bejds­kraft hos job­cen­tret. Tid­li­ge­re var ar­bej­de som ren­gø­ring, sæt­te va­rer på plads og sid­de ved kas­sen et lø­n­ar­bej­de, hvor man bå­de fi k løn og op­tjen­te ret til dag­pen­ge. Nu er man­ge af dis­se job ned­lagt, for ar­bej­det ud­fø­res af gra­tis ar­bejds­kraft . Så i ste­det for at ska­be nye ar­bejds­plad­ser, så sam­fun­det får fær­re ud­gift er til un­der­støt­tel­se og kon­tant­hjælp, fast­hol­des den ar­bejds­lø­se i ar­bejds­løs­hed, og di­ne skat­te­pen­ge går til at ser­ve­re gra­tis ar­bejds­kraft til ar­bejds­gi­ver­ne. Den ar­bejds­lø­se må ar­bej­de 37 ti­mer om ugen og sam­ti­dig op­bru­ge si­ne dag­pen­ge el­ler som kon­tant­hjælps­mod­ta­ger ar­bej­de for 65 kr. i ti­men uden at op­tje­ne no­gen ret til dag­pen­ge. Ik­ke så sært at de, der er så hel­di­ge at ha­ve et ar­bej­de, bli­ver så ban­ge for at mi­ste det, at de kan pres­ses til hø­je­re ar­bejds­tem­po, min­dre sik­ker­hed og lønt­il­ba­ge­hol­den­hed, med­før­en­de stress og ar­bejds­ska­der.

Langt de fl este dag­lig­va­re­bu­tik­ker og ca­fe­er, hvor mis­bru­get er størst, er uden til­lids­mand, der kan se eft er, at den gra­tis ar­bejds­kraft ik­ke bru­ges på om­rå­der, der tid­li­ge­re var et al­min­de­ligt lø­n­ar­bej­de.

Det er ik­ke i sam­fun­dets in­ter­es­se, at vo­res skat­te­pen­ge bru­ges til ned­læg­gel­se af ufag­lær­te stil­lin­ger. Hvis ik­ke to pe­ri­o­der med lønt­ilskud el­ler uløn­net prak­tik fø­rer til op­ret­tel­se af en ny ar­bejds­plads, bør den­ne ar­bejds­gi­ver ik­ke frem­over kun­ne mod­ta­ge gra­tis ar­bejds­kraft .

Va­lat er i job med lønt­ilskud på BM Si­lo. Fo­to: Jo­han Ga­de­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.