Nej, det vil ska­de Dan­marks ry

BT - - DEBAT - CAMILLA HERSOM

Fmd. for fi nans­ud­val­get ( R)

Fol­ke­tin­get selv­føl­ge­lig ha­ve al­le op­lys­nin­ger, og som ud­gangs­punkt for­ven­tes Fol­ke­tin­get at kun­ne hånd­te­re for­tro­li­ge sa­ger, men der kan væ­re kon­kre­te til­fæl­de, hvor an­dre fak­to­rer spil­ler ind – som her, hvor fi nans­mi­ni­ste­ren si­ger, at hvis man fi k ad­gang til de kon­kur­re­ren­de bud, vil­le det ska­de Dan­marks mu­lig­hed for at ind­gå den slags mil­li­ard­hand­ler i frem­ti­den, for­di det på­vir­ker op­fat­tel­sen af, om den dan­ske stat

SOM UD­GANGS­PUNKT SKAL

kan hånd­te­re for­tro­li­ge op­lys­nin­ger. Det hen­hol­der jeg mig til, og så er det hans an­svar som mi­ni­ster, at han hånd­te­rer det så­dan.

sin tid få­et ad­gang til det bud, man ac­cep­te­re­de. De par­ti­er, der står bag sal­get af Dong, har og­så væ­ret tæt ind­dra­get i pro­ces­sen om at fo­re­ta­ge sal­get, og så sat­te man et stort ap­pa­rat op for at vur­de­re, hvad der var det bed­ste bud – det er ik­ke no­get, man når frem til på en for­mid­dag. Det er en me­get van­ske­lig øvel­se, og der­for er det om­fat­ten­de op­lys­nin­ger, En­heds-

FI­NANS­UD­VAL­GET HAR I

li­sten og Dansk Fol­ke­par­ti vil ha­ve frem. Man kun­ne godt tæn­ke, at de to par­ti­er er me­re op­ta­ge­de af det kom­men­de valg end af den egent­li­ge sub­stans i sa­gen.

sjæl­dent, at en mi­ni­ster næg­ter Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg op­lys­nin­ger, så man må spør­ge sig selv, hvor­for Bjar­ne Cory­don dog skul­le ha­ve en per­son­lig in­ter­es­se i at til­ba­ge­hol­de de op­lys­nin­ger? Jeg kan slet ik­ke se, hvor­for han skul­le til­ba­ge­hol­de de op­lys­nin­ger, hvis der ik­ke var vir­ke­lig go­de grun­de til det.

DET SKER YDERST

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.