Skam­me­li­ge Qa­tar og Fi­fa

ME­NER

BT - - DEBAT -

Olie­sta­ten Qa­tar er ver­dens ri­ge­ste land som føl­ge af oli­en, der fl yder fra tu­sin­der af kil­der i ør­ken­sta­ten. De­mo­kra­ti er der ik­ke no­get af, men­ne­ske­ret­tig­he­der knæg­tes kon­se­kvent, og en del af de man­ge pe­tro- pen­ge ry­ger til is­la­mi­ske grup­per i Sy­ri­en og til Ha­mas. Qa­ta­rs PR- stunt ud af dis­se kri­tisab­le for­hold: mas­siv in­ve­ste­ring i sport, som der­med skal fun­ge­re som ly­n­afl eder - med det ver­den­s­oms­pæn­den­de fod­bold­for­bund Fi­fa som vil­lig hjæl­per. VM I FOD­BOLD ven­ter som be­kendt i 2022. Til den tid reg­ner men­ne­ske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­ner med, at hver kamp un­der slut­run­den vil ha­ve ko­stet 62 gæ­ste­ar­bej­de­re li­vet. 62. For hver kamp. I 2014 mi­ste­de 411 im­mi­gran­ter li­vet un­der de sla­ve­lig­nen­de for­hold, man­ge af dem by­des. En ny un­der­sø­gel­se fra Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal vi­ser da og­så, at der ik­ke er me­gen bed­ring, selv om emi­ren i Qa­tar for et år si­den lo­ve­de bod og bed­ring. Ar­bej­de­re får sta­dig fra­ta­get de­res op­hold­stil­la­del­ser, mod­ta­ger kun lidt el­ler in­gen­ting i løn og har ik­ke mu­lig­hed for at or­ga­ni­se­re sig. DET ER EN ren­dyr­ket skan­da­le. En ting er, at Qa­tar ik­ke ud­vi­ser respekt for gæ­ste­ar­bej­de­re, no­get an­det er, at VM- ar­ran­gø­ren Fi­fa ik­ke kræ­ver, at for­hol­de­ne bed­res mar­kant. Et sim­pelt krav om an­stæn­di­ge for­hold kun­ne føl­ges op med trus­len om at fl yt­te VM - det skul­le nok få Qa­tar til at ret­te ind. DER­FOR MÅ MAN og­så hå­be, at Dan­marks Bold­spil Uni­on, DBU, og an­dre li­ge­sin­de­de får held med at få valgt en an­den Fi­fa- præ­si­dent end den re­ge­ren­de Sepp Blat­ter, når der er valg 29. maj. For kom­bi­na­tio­nen af en to­ta­li­tær stat som Qa­tar og Sepp Blat­ter er gan­ske en­kelt us­ma­ge­lig. jst

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.