END­NU EN TUR I DONG- KAR­RU­SEL­LEN ’’

Væl­ter En­heds­li­sten Cory­don, fal­der re­ge­rin­gen, og så får vi valg. Men må­ske kort­slut­ter Thor­ning op­rø­ret

BT - - DEBAT -

Vis os bud­de­ne el­ler gå af! Så­dan kan En­heds­li­stens krav til fi nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don ( S) sam­men­fat­tes i den genan­tænd­te de­bat om sal­get af stats­li­ge ak­tier i ener­gi­sel­ska­bet Dong til den ame­ri­kan­ske in­ve­ste­rings­bank Gold­man Sa­chs. Knap halvan­det år eft er sal­get af ak­tier­ne er Cory­don nu igen i cen­trum for den sag, der har pres­set ham al­ler­mest i den tid, han har be­sty­ret Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et. EN­HEDS­LI­STEN KRÆ­VER, AT Bjar­ne Cory­don gi­ver Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg ad­gang til at se even­tu­el­le bud fra an­dre in­ter­es­se­re­de kø­be­re og me­ner, at den re­pri­man­de, Fol­ke­tin­gets Præ­si­di­um gav ham for ny­lig, bør fø­re til stør­re imø­de­kom­men­hed. Men fi nans­mi­ni­ste­ren fast­hol­der, at han af for­tro­lig­heds­hen­syn ik­ke vil la­de med­lem­mer­ne af Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg se do­ku­men­ter­ne. De fol­ke­valg­te vil an­gi­ve­ligt ik­ke kun­ne hol­de på en hem­me­lig­hed.

Når der ta­les om, at Bjar­ne Cory­dons ta­bu­ret er på spil, og at et mistillidsvotum i yder­ste kon­se­kvens kan kom­me på ta­le, er det, for­di der i blå blok og­så er in­ter­es­se i at pres­se den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske top­mi­ni­ster. Men er der fl er­tal? Må­ske. Må­ske ik­ke. Dansk Fol­ke­par­ti er klar, mens Ven­stre lu­re­pas­ser.

Godt nok sag­de par­tiets fi nansord­fø­rer Pe­ter Christensen i går, at det ik­ke bli­ver hans par­ti, der ’ red­der’ fi nans­mi­ni­ste­ren, men han til­fø­je­de, at der ’ kan væ­re grun­de’ til ik­ke at op­ly­se de­tal­jer. Net­op det ci­tat valg­te Bjar­ne Cory­don at frem­hæ­ve, da han i går kom­men­te­re­de det nye storm­løb mod ham. Pe­ter Christensen skal ik­ke ny­de no­get af at pres­se ud­vi­det åben­hed igen­nem, som han selv ri­si­ke­rer at skul­le bak­se med, hvis han ryk­ker ind i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et eft er et valg.

Det åb­ne og af­gø­ren­de spørgs­mål er alt­så, om trio­en, be­stå­en­de af En­heds­li­stens Frank Aa­en, Dansk Fol­ke­par­tis Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og Ven­stres Pe­ter Christensen, kan nå til enig­hed om en fæl­den­de tekst for­ud for et nyt sam­råd om Dong- sa­gen den 2. ju­ni. UAN­SET AT BJAR­NE Cory­don si­ger, at han er klar til en stil­le og ro­lig de­bat i sam­rå­det, og at han ik­ke for­try­der no­get i for­lø­bet, er det al­vor­ligt, at der nu rip­pes op i sa­gen igen. Dongs­a­gen, der gen­nem­hul­le­de Cory­dons På­vir­ker det bør­ne­ne at bli­ve pas­set uden­for de nor­ma­le åb­ning­sti­der? po­pu­la­ri­tet, stjæ­ler op­mærk­som­hed på et tids­punkt, hvor re­ge­rin­gen har brug for at sæt­te dags­or­de­ner, der hand­ler om eg­ne fortræff elig­he­der. End­nu en kri­tisk de­bat, an­ført af re­ge­rin­gens støt­te­par­ti, er en gift ig op­takt til valg­kam­pen for stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt. Dongs­a­gen får end­nu en kar­ru­sel­tur, og det gi­ver mis­lyd i den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske valg­ma­ski­ne, der si­den års­skift et har rul­let den ene kampag­ne ud eft er den an­den. IR­RI­TA­TIO­NEN OVER EN­HEDS­LI­STEN er da og­så ud­talt blandt so­ci­al­de­mo­kra­ter. Kun­ne mo­ti­vet væ­re et øn­ske om at frem­pro­vo­ke­re et valg li­ge i ti­de til, at par­tiets po­li­ti­ske ord­fø­rer Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen sta­dig kan stil­le op, fny­ses der. Pjat, si­ger En­heds­li­sten, der fast­hol­der, at par­ti­et i sag­lig­he­dens navn ik­ke kan gø­re an­det end at for­føl­ge sa­gen. En­heds­li­sten har he­le ti­den væ­ret frem­me i sko­e­ne, men spe­e­der op nu. Selv­føl­ge­lig vil par­ti­et ger­ne ha­ve Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen med på hol­det i en ny pe­ri­o­de. Alt hand­ler om valg nu.

Dong- sa­gen er for­længst tabt for re­ge­rin­gen. Vi får se, om Thor­ning kort­slut­ter den genopblus­se­de de­bat og med­del­er en valg­da­to.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.