Skal po­li­ti­ke­re og mi­ni­stre ha­ve sam­me pen­sions­al­der som re­sten af be­folk­nin­gen?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 20.28 DE HAR HÅRDT AR­BEJ­DE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 20.43 KOM UD AF OSTE­KLOK­KEN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 21.15 NEDS­LID­TE PO­LI­TI­KE­RE? På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 21.58

Nej

Lo­ne El­me­lund

Ja­ne He­de­gård

Heidi Irm­garn

Ja

6.030 stem­mer på bt. dk

GIV DEM SAM­ME VIL­KÅR Hvor­for ik­ke la­ve en pen­sions­ord­ning på sam­me vil­kår som løn­mod­ta­ge­re? Et til­læg til løn­nen og en egen­be­ta­ling. Jeg får da ik­ke livslang pen­sion eft er to års an­sæt­tel­se.

Hen­rik Ager­toft Mo­lin

Hold nu op med alt det brok­ke­ri. For det før­ste er det at væ­re po­li­ti­ker et hårdt ar­bej­de. For det an­det så er de til off ent­ligt skue, med alt hvad der hø­rer til. Og for det tred­je, og må­ske vig­tigst, sik­rer en høj løn og pen­sion, at vo­res po­li­ti­ke­re er min­dre mod­ta­ge­li­ge for be­stik­kel­se og kor­rup­tion. Skam­me sig skul­le al­le fol­ke­tings­med­lem­mer i De Ra­di­ka­le, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, SF, Ven­stre og De Kon­ser­va­ti­ve, som stem­te imod for­sla­get. Føj! De træn­ger i den grad til at kom­me ud af oste­klok­ken og ud i det rig­ti­ge sam­fund med evi­ge be­spa­rel­ser og nedskæ­rin­ger. Der bur­de væ­re de sam­me reg­ler for al­le. In­gen skal for­tæl­le mig, at dem i Fol­ke­tin­get er me­re slid­te og træn­ger til at gå på pen­sion før en ren­gø­rings­as­si­stent el­ler en sy­geple­jer­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.