PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

PIA AL­LER­S­LEV Vi ved fra for­æl­dre­hen­ven­del­ser og fag­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner, at der er et stort be­hov fra for­æl­dre med skift en­de ar­bejds­ti­der. Er man an­sat på et ho­spi­tal, er be­tjent el­ler ar­bej­der i luft hav­nen, har man be­hov for fl ek­sib­le pas­ning­sti­der. Ar­bejds­mar­ke­det har æn­dret sig me­get, og der er brug for, at og­så for­æl­dre ar­bej­der på me­re fl ek­sib­le tids­punk­ter. Det ska­ber et be­hov, som mod­sva­res af, at in­sti­tu­tio­ner­ne fak­tisk har kor­te­re og kor­te­re åb­nings­tid. Det er der, det kol­li­de­rer.

Det er vig­tigt, at det ik­ke kom­mer til at be­ty­de, at bør­ne­ne skal væ­re læn­ge­re i in­sti­tu­tion. De skal ba­re væ­re der på an­dre tids­punk­ter. Det hand­ler sta­dig om, at man stil­ler go­de pæ­da­go­gi­ske til­bud til rå­dig­hed, hvor bør­ne­ne har nog­le gla­de ti­mer.

Børn- og un­ge­borg­me­ster ( V) i Kø­ben­havns Kom­mu­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.