TRU­ER MED MI

Frank Aa­en næg­ter at fre­de fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don ( S) i Dongs­a­gen, selv­om En­heds­li­sten der­med ri­si­ke­rer at ko­ste re­ge­rin­gen li­vet

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk smo@ bt. dk

DONG- SA­GEN

Sø­ren Mor­ten­sen For­hol­det mel­lem En­heds­li­sten og fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don har al­drig væ­ret hjerte­ligt. Men nu har En­heds­li­sten er­klæ­ret de­ci­de­ret krig. Hvis ik­ke Bjar­ne Cory­don ud­le­ve­rer de for­tro­li­ge pa­pi­rer i Dong- sa­gen til fi­nans­ud­val­get, vil En­heds­li­sten for­sø­ge at væl­te ham.

» Det her er så vig­tigt, at det er sel­ve Fol­ke­tin­get som de­mo­kra­tisk in­sti­tu­tion, der er på spil. Nu hand­ler det om Dong- sal­get, men se­ne­re kan der kom­me an­det i spil, for ek­sem­pel salg af Dan­ske Spil, TV2 el­ler må­ske DSB. Der­for er vi nødt til at væ­re sik­re på, at Fol­ke­tin­get får ad­gang til al­le do­ku­men­ter, « si­ger Frank Aa­en.

Trus­len om en mi­ni­ster­storm mod Bjar­ne Cory­don er en al­vor­lig op­trap­ning af den lang­va­ri­ge kon­flikt mel­lem ham og sto­re de­le af Fol­ke­tin­get. En­heds­li­sten mang­ler dog støt­te fra Ven­stre til et mistillidsvotum. Men får man den, væl­ter En­heds­li­sten ik­ke kun fi­nans­mi­ni­ste­ren, men he­le re­ge­rin­gen. Og så får vi valg.

Ud­valg hul­let som en si

Stri­den hand­ler om, at Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg kræ­ver at se al­le de ind­kom­ne bud på Dong- ak­tier­ne. Kun på den må­de kan man kon­trol­le­re, at sta­ten gjor­de den bed­ste han­del, da man solg­te til den kon­tro­ver­si­el­le ame­ri­kan­ske in­ve­ste­rings­bank Gold­man Sa­chs.

Bjar­ne Cory­don næg­ter ka­te­go­risk at bø­je sig for kra­vet.

Han me­ner, at fi­nans­ud­val­get er hul­let som en si. Hvis pri­va­te in- ve­sto­rer ik­ke kan by­de på stats­li­ge sel­ska­ber i fuld for­tro­lig­hed, ska­der det lan­dets in­ter­es­ser, ly­der hans ar­gu­ment.

Den be­grun­del­se har Fol­ke­tin­gets Præ­si­di­um imid­ler­tid kaldt uac­cep­ta­bel. Præ­si­di­et er­ken­der og­så, at man ik­ke har magt­mid­ler til at tvin­ge Cory­don til at gø­re no­get, han ik­ke vil.

Sam­ti­dig ind­gik Dong i sid­ste uge for­lig med den tid­li­ge­re me­d­ar­bej­der Jakob Baruël Poul­sen, i fol­kemun­de kal­det ‘ Bary­len’. Han fik et stort, to­cif­ret mil­li­onbe­løb af Dong, som der­med und­gik en lang og op­s­li­den­de rets­sag, der kun­ne ha­ve gi­vet of­fent­lig­he­den ind­blik i he­le pro­ces­sen.

Par­løb med DF

En­heds­li­sten kø­rer par­løb med Dansk Fol­ke­par­ti og har kaldt mi­ni­ste­ren i sam­råd 2. ju­ni.

» Cory­don har ret i, at det er sket, at der er ble­vet læk­ket for­tro­li­ge op­lys­nin­ger. Men el­lers er det no­get slud­der. Jeg er vant til at hånd­te­re en mæng­de for­tro­li­ge do­ku­men­ter hver dag og er al­drig ble­vet ta­get i at ud­le­ve­re no­get. Hvis du vid­ste, hvad jeg har lig­gen­de af fortroligt ma­te­ri­a­le på mit bord li­ge nu, « si­ger Frank Aa­en.

For­mand for Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg Camilla Hersom ( R) vil bak­ke Cory­don op. Hun har dog al­drig selv op­le­vet, at der er ting, der er ble­vet læk­ket fra ud­val­get.

» Men jeg vil og­så ger­ne til­fø­je, at jeg sy­nes, det er fuld­stæn­dig uac­cep­ta­belt, hvis det sker. Fol­ke­tin­get skal kun­ne hånd­te­re for­tro­li­ge op­lys­nin­ger, og med for­tro­li­ge op­lys­nin­ger me­nes der jo for­tro­li­ge op­lys­nin­ger. Men i den pe­ri­o­de, jeg har sid­det i Fol­ke­tin­get si­den 2011, kan jeg da hu­ske sa­ger fra an­dre ud­valg, hvor for­tro­li­ge rap­por­ter plud­se­lig er kom­met i me­di­er­nes hæn­der. Det er jo un­der­gra­ven­de for al­ting, « si­ger Camilla Hersom.

Hvis Cory­don fort­sat næg­ter at ud­le­ve­re do­ku­men­ter­ne ef­ter sam­rå­det 2. ju­ni, så har Aa­en pla­nen klar.

» Lad os nu li­ge se, hvor­dan sam­rå­det går. Men i prin­cip­pet skal vi så ud og un­der­sø­ge, om vi kan skaf­fe fler­tal for en mi­stil­lids­dags­or­den til mi­ni­ste­ren. Der vil vi få brug for blandt an­det Ven­stres stem­mer, og dem ken­der vi, når vi er helt frem­me ved mål­stre­gen. Men jeg kan da hø­re, at de er eni­ge i, at Cory­don bør ud­le­ve­re pa­pi­rer­ne, « si­ger Aa­en.

Han af­vi­ser, at En­heds­li­sten har en un­der­lig­gen­de dags­or­den om at pres­se stats­mi­ni­ste­ren til at ud­skri­ve valg før En­heds­li­stens års­mø­de 5.- 7. ju­ni.

Det vil nem­lig få to kon­se­kven­ser: For det før­ste vil En­heds­li­stens po­li­ti­ske ord­fø­rer Jo­han­ne Sch­midtNi­el­sen få mu­lig­hed for at stil­le op til det kom­men­de valg, og hun hev trods alt 47.000 per­son­li­ge stem­mer hjem ved val­get i 2011. For det an­det vil det sæt­te pro­ce­du­ren med mistillidsvotum til Cory­don i be­ro.

Det hand­ler om prin­cip­per

» Det her har in­tet med vo­res for­hold til Cory­don at gø­re og hel­ler ik­ke med valg­kam­pen. Det hand­ler om prin­cip­pet, og prin­cip­pet er vig­ti­ge­re end mi­ni­ste­ren, « si­ger Frank Aa­en.

Han får ik­ke over­ra­sken­de støt­te fra Dansk Fol­ke­par­tis for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, der blev spurgt, hvad han me­ner om, at En­heds­li­sten vil gå ef­ter et mistillidsvotum til fi­nans­mi­ni­ste­ren, hvis det bli­ver nød­ven­digt.

» Jeg er be­gej­stret. Det er på ti­de, at En­heds­li­sten træ­der i ka­rak­ter, « si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl til TV2News.

Det har på trods af ad­skil­li­ge hen­ven­del­ser ik­ke væ­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Ven­stres fi­nans­po­li­ti­ske ord­fø­rer Pe­ter Christensen.

TORS­DAG 21. MAJ 2015

» Det hand­ler om prin­cip­pet, og prin­cip­pet er vig­ti­ge­re end mi­ni­ste­ren, « si­ger Frank Aa­en. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen og Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.