NISTERSTORM

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 21. MAJ 2015

» Jeg sover al­tid ro­ligt om nat­ten, « si­ger fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don.

Selv om En­heds­li­sten tru­er med bål og brand, bø­jer han sig ik­ke.

Bjar­ne Cory­don er over­be­vist om, at det ska­der sta­tens in­ter­es­ser, hvis han ud-

smo@ bt. dk For­fat­te­ren Anders- Pe­ter Mat­hi­a­sen rej­ser i bo­gen ’ Det bed­ste bud’ spørgs­må­let, om fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don i vir­ke­lig­he­den solg­te Dong- ak­tier­ne til spot­pris til den ame­ri­kan­ske in­ve­ste­rings­bank Gold­man Sa­chs. Her er de fem cen­tra­le punk­ter, der træn­ger til at bli­ve be­lyst i sa­gen. Hvor­for gen­nemtvang man et ak­tiesalg, som eks­per­ter ad­va­re­de imod og så­gar vur­de­re­de til at væ­re så dår­ligt, at det kun­ne på­fø­re sam­fun­det et mil­li­ard­tab? Vild­led­te Bjar­ne Cory­don Fol­ke­tin­get, da han sag­de, at Gold­man Sa­chs gav det bed­ste bud? Hvor­for blev sta­tens nor­ma­le in­ter­na­tio­na­le rå­d­gi­ver ik­ke til­knyt­tet? Hvor­for kør­te sal­get i en luk­ket pro­ces, som Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg ik­ke fik ind­sigt i? Fik dan­ske pen­sions­kas­ser til­budt at kø­be Dong- ak­tier­ne på sam­me gun­sti­ge skat­te­vil­kår som Gold­man Sa­chs?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.