Cory­don: ’ Jeg sover ro­ligt’

BT - - NYHEDER -

Sø­ren Mor­ten­sen

le­ve­rer de for­tro­li­ge køb­stil­bud på Don­gak­tier­ne til Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg. Han har først og frem­mest et an­svar at ta­ge over­for in­ve­sto­rer­ne. Gør han ik­ke det, bli­ver det svæ­re­re at til­træk­ke pri­vat ka­pi­tal, og pri­sen på sta­tens sel­ska­ber vil uund­gå­e­ligt bli­ve dår­li­ge­re.

Kri­tik hø­rer til job­bet

Pro­ble­met var ik­ke så stort, hvis fi­nans­ud­val­get kun­ne hol­de på en hem­me­lig­hed, men det me­ner Cory­don ik­ke, at ud­val­gets med­lem­mer er i stand til. Der­for be­gynd­te bal­la­den. Han vil ik­ke la­de sig på­vir­ke aftrus­len om en mi­ni­ster­storm.

» Jeg er i et job, hvor det er et grund­vil­kår, at jeg fra tid til an­den sæt­tes un­der pres og bli­ver kri­ti­se­ret. Det ta­ger jeg stil­le og ro­ligt. Jeg har prø­vet lidt af hvert og er ik­ke den nervø­se ty­pe. Men jeg ta­ger det da be­stemt al­vor­ligt, at En­heds­li­sten kom­mer med den­ne kri­tik, « si­ger Bjar­ne Cory­don.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.