Fi­re mænd an­holdt ved moské i Kø­ben­havn

BT - - NYHEDER - Jens Beck Nielsen og Cat­hri­ne Bloch Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TRUS­LER

Fi­re mænd blev i går ef­ter­mid­dag an­holdt ef­ter at ha­ve tru­et po­li­ti­et i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter.

Vi­cepo­li­ti­in­spek­tør ved Kø­ben­havns Po­li­ti Ras­mus Sko­vs­gaard for­tæl­ler til Ber­ling­s­ke, at de fi­re mænd blev an­holdt på Det Is­la­mi­ske Tros­sam­funds om­rå­de på hjør­net af Toms­gårds­vej og Dort­hea­vej. For­in­den ud­spil­le­de der sig en epi­so­de mel­lem po­li­ti­et og en grup­pe mænd med an­den et­nisk bag­grund end dansk. En pa­trul­je fra Kø­ben­havns Po­li­ti for­søg­te at få en sort Au­di med fem mænd til at træk­ke ind til si­den. Mæn­de­ne i bi­len smed en ukendt gen­stand ud ad vin­du­et, hvor­for be­tjen­te­ne vil­le ha­ve dem til at stop­pe, men det gjor­de de først ved hjør­net af Dort­hea­vej og Pe­ter Ib­sens Al­lé. Mens po­li­ti­et tal­te med de fem i bi­len, kom 25- 30 mænd med an­den et­nisk bag­grund end dansk gå­en­de fra Toms­gårds­vej mod be­tjen­te­ne.

Mæn­de­ne op­før­te sig tru­en­de over for be­tjen­te­ne - bl. a. ka­ste­de de med sten. Den ene be­tjent føl­te sig så tru­et, at han trak en pe­ber­spray, be­kræf­ter Ras­mus Sko­vs­gaard. Da grup­pen fort­sat var tru­en­de, trak be­tjen­ten en pi­stol og af­fy­re­de et var­sels­skud op i luf­ten.

Grup­pen af un­ge mænd stak der­ef­ter af i ret­ning af Det Is­la­mi­ske Tros­sam­funds moské. Ef­ter­føl­gen­de ransa­ge­de po­li­ti­et om­rå­det ’ i god di­a­log med moskéen’, for­tæl­ler Ras­mus Sko­vs­gaard, og fi­re mænd blev an­holdt på moskéens om­rå­de.

» Moskéen op­ly­ser, at det ik­ke er per­so­ner, som de ken­der, « si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tø­ren.

En be­tjent af­fyr­re­de var­sels­skud da en stor grup­pe un­ge mænd tru­e­de ham og kol­le­ger­ne. Po­li­ti­et mød­te talstærkt op og end­te med at ta­ge fi­re mænd med på sta­tio­nen. Fo­to: David Leth Wil­li­ams

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.