Re­ne­ste ba­de­vand no­gen­sin­de

BT - - NYHEDER - Thomas Nør­gaard Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

VANDGANG

Det dan­ske ba­de­vand er bed­re end no­gen­sin­de før.

Det vi­ser EUs år­li­ge ba­de­vands­rap­port, der net­op er ud­kom­met. Over 1.000 dan­ske stran­de og sø­er har iføl­ge rap­por­ten ba­de­vand med mini­mum en ’ til­freds­stil­len­de kva­li­tet’. He­le 814 sø­er og stran­de i Dan­mark får topka­rak­te­rer af EU, og 189 har en god el­ler til­freds­stil­len­de ba­de­vand­skva­li­tet. Der­med er det dan­ske ba­de­vand alt­så re­ne­re end no­gen­sin­de.

’ No­get af det, turi­ster kom­mer til Dan­mark ef­ter, er net­op vo­res smuk­ke, re­ne sø­er og stran­de’, si­ger mil­jø­mi­ni­ster Kir­sten Bros­bøl ( S) i en pres­se­med­del­el­se.

Og­så i Na­tursty­rel­sen er man glad for re­sul­ta­tet i EU- rap­por­ten, men funk­tions­le­der Mikkel Hall på­pe­ger, at der dog er plads til for­bed­rin­ger.

» Der er nog­le lan­de, som kun har ba­de­ste­der med topka­rak­te­rer, og her må Dan­mark nø­jes med cir­ka 80 pro­cent. Til gen­gæld lig­ger vi no­get bed­re, hvis man kig­ger på an­tal­let af ba­de­ste­der af rin­ge kva­li­tet. Dem har vi kun 16 af i Dan­mark, « si­ger han.

Vand­g­læ­den i Dan­mark er stor, her ved Ma­ri­a­ger Fjord.

Fo­to: Ri­chard Syl­ve­ster­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.