Nu kom­mer der dansk pant på ty­ske då­seøl

BT - - NYHEDER -

AF­GIFT

Re­ge­rin­gen har ons­dag med støt­te fra En­heds­li­sten og SF ind­gå­et en af­ta­le med Tys­kland om, at der nu skal pant på då­ser og fla­sker købt i græn­se­bu­tik­ker­ne.

Dan­sker­ne skal i frem­ti­den be­ta­le 1,50 kro­ne i pant i Tys­kland, mens det vil væ­re mu­ligt at få en kro­ne til­ba­ge i pan­tau­to­ma­ter­ne her­hjem­me.

» Et fler­tal i Fol­ke­tin­get vil stem­me for den af­ta­le, som nu lig­ger på bor­det. Det vil ik­ke læn­ge­re væ­re mu­ligt at kø­be då­ser syd for græn­sen uden at be­ta­le pant for dem. Der­med ta­ger vi hånd om et stort mil­jø­mæs­sigt pro­blem i Dan­mark, « si­ger mil­jø­mi­ni­ster Kir­sten Bros­bøl ( S). BNB

1,50 kr. kom­mer det til at ko­ste i pant pr. då­se købt syd for græn­sen. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.