Net­to- bil i sej­r­s­pa­ra­de

Last­bi­len med på bil­le­de fra Is­la­misk Stats pa­ra­de ef­ter ero­brin­gen af Ra­ma­di i Irak

BT - - NYHEDER - Jas­mi­na Bli­chert Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

UN­DER DEN SOR­TE FA­NE

Is­la­misk Stat har ind­ta­get den iraki­ske by Ra­ma­di, og det blev for­le­den fejret med en stor pa­ra­de un­der ter­r­or­be­væ­gel­sens sor­te flag.

Mel­le­møst­li­ge Twit­ter- bru­ge­re har lagt et væld af bil­le­der og tv- op­ta­gel­ser fra sej­r­s­pa­ra­den ud på det so­ci­a­le me­die, men et en­kelt bil­le­de skil­ler sig ud, i hvert fald set med dan­ske øj­ne. På bil­le­det kø­rer en ko­lon­ne af bi­ler med be­væb­ne­de IS- kri­ge­re langs en stø­vet vej, og midt i det he­le ser man en skrig­gul last­bil med di­sco­unt­kæ­den Net­tos ka­rak­te­ri­sti­ske logo.

Hos Dansk Su­per­mar­ked, der ejer Net­to, væk­ker bil­le­det mil­dest talt forun­dring.

» Vi aner ik­ke, hvad den la­ver der, og vi har ik­ke no­get med den at gø­re, « si­ger Sus­si Stau­gaard, pro­jekt­le­der i Dansk Su­per­mar­ked, til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Hun un­der­stre­ger, at hver­ken Dansk Su­per­mar­ked, dets kæ­der el­ler trans­port- le­ve­ran­dø­rer har no­gen ak­ti­vi­te­ter i Mel­le­mø­sten. Hun ser kun én mu­lig for­kla­ring på, hvad der kan væ­re sket:

Solgt vi­de­re

» Hvis der er ta­le om et æg­te fo­to, så er den ene­ste mu­lig­hed, at en af vo­res le­ve­ran­dø­rer har solgt last­bi­len vi­de­re uden at ta­ge fo­li­en af. «

Dansk Su­per­mar­ked har nu ind­skær­pet over for si­ne trans­port­le­ve­ran­dø­rer, at det er vig­tigt at ta­ge re­k­la­me­fo­li­en af, hvis last­bi­len bli­ver solgt vi­de­re.

» Hvis det sker, at de sæl­ger en last­bil vi­de­re, som så bli­ver solgt vi­de­re fle­re gan­ge, og til sidst kan hav­ne i Mel­le­mø­sten, så skal der na­tur­lig­vis ik­ke væ­re en fo­li­e­ring med et Net­to­logo på, « fast­slår Sus­si Stau­gaard fra

Net­to- last­bi­len er med på bil­le­det fra Is­la­misk Stats sej­r­s­pa­ra­de ef­ter ero­brin­gen af by­en Ra­ma­di i Irak. I Dansk Su­per­mar­ked un­drer man sig. Fo­to: Twit­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.