IS- kri­ger dræbt i Kø­ben­havn

Op­gør på åben ga­de ko­ste­de 19- åri­ge Hamza Sam­sam li­vet

BT - - NYHEDER - Jesper Vestergaard Lar­sen jvl@ bt. dk Fo­to: Thomas Lek­feldt

KNIVDRÆBT

Han over­le­ve­de bor­ger­kri­gen i Sy­ri­en - men ik­ke en tirs­dag ef­ter­mid­dag på Nør­re­bro. 19- åri­ge Hamza Sam­sam blev dræbt af kniv­stik un­der masseslagsmål i Kø­ben­havn.

Et blo­digt dra­ma ud­spil­le­de sig i Rigs­ho­spi­ta­lets for­hal. En ung mand med an­den et­nisk bag­grund kom lø­ben­de ind i for­hal­len og råb­te på hjælp. Uden­for bak­se­de en an­den ung mand med at hjæl­pe en stærkt blø­de­n­de ung mand ud fra bag­sæ- det af en bil: » Det er min lil­le­bror, hjælp, han er død, han er død, « råb­te han.

Den blø­de­n­de mand på bag­sæ­det var 19- åri­ge Hamza Sam­sam. Om af­te­nen blev han er­klæ­ret død som føl­ge af kniv­stik i ma­ven.

Hvor­for Hamza Sam­sam skul­le stik­kes ned, er sta­dig et myste­ri­um. Po­li­ti­et har kun spar­som­me op­lys­nin­ger om ger­nings­mæn­de­ne og ef- ter­for­sker sa­gen bredt. Én mu­lig­hed er, at kni­vop­gø­ret træk­ker trå­de til bor­ger­kri­gen i Sy­ri­en.

Sy­ri­en­kri­ger

Hamza Sam­sam var lil­le­bror til Ah­med Sam­sam, der i 2013 stod frem og for­tal­te, at han hav­de væ­ret i Sy­ri­en for at del­ta­ge i kam­pen mod lan­dets dik­ta­tor Bas­har al- As­sad. Han gav i den for­bin­del­se et in­ter- view til DRs Puk Dams­gaard, og han ud­tal­te sig og­så til BT, da den dan­ske pro­sy­ri­ske hjem­mesi­de, Sy­ri­en­blog, meld­te ham til po­li­ti­et for ter­ror.

» As­sad har li­ge slå­et 200 men­ne­sker ihjel med en ke­misk bom­be, og så kal­der de mig ter­r­o­rist, « sag­de han i au­gust 2013 til BT.

Hamza Sam­sam har iføl­ge fle­re kil­der fulgt i sto­re­brorens fod­spor og skal an­gi­ve­ligt ha­ve op­holdt sig i by­en Raqqa, der fun­ge­rer som ho­ved­stad for Is­la­misk Stat. Nat­ten til tors­dag lag­de sto­re­bror Ah­med Sam­sam et bil­le­de af sin lil­le­bror ud på Fa­ce­book med en kort tekst på ara­bi­sk i kom­men­tar­fel­tet: ’ Må gud vel­sig­ne dig, kæ­re.’ På bil­le­det po­se­rer Hamza Sam­sam med en ka­las­h­ni­kov for­an Isla- misk Stats ka­rak­te­ri­sti­ske sor­te flag.

Iføl­ge po­li­ti­et blev Hamza Sam­sam ramt i ma­vere­gio­nen. Det ske­te un­der et slags­mål mel­lem to grup­per i Guld­bergs­ga­de i Kø­ben­havn.

Dræbt i ban­deland

Det er end­nu uvist, hvor­for de to grup­per kom op at skæn­des. Hamza Sam­sam var re­gi­stre­ret af po­li­ti­et for at ple­je om­gang med ban­den Bla­ck Ar­my. Dra­bet ske­te i et om­rå­de af Nør­re­bro, der er kendt som ter­ri­to­ri­um for ban­den Loy­al to Fa­mi­lia, LTF. Ef­ter­som ger­nings­mæn­de­nes iden­ti­tet sta­dig er ukendt, vi­des det ik­ke, om de er ban­de­re­la­te­re­de. Det ene­ste sig­na­le­ment, po­li­ti­et har at gå ef­ter, er, at de var 2. ge­ne­ra­tions­ind­van­dre­re.

19- åri­ge Hamza Sam­sam blev dræbt i et masseslagsmål i Kø­ben­havn tirs­dag.

Sto­re­bror Ah­med Sam­sam for­tal­te i 2013 DRs Puk Dams­gaard om, hvor­for han hav­de valgt at bli­ve Sy­ri­en- kri­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.