Naser Khader: Far­ligt at bli­ve flashet

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

NAV­NESKIFT

Trods si­ne kun 19 år hav­de det un­ge knivoffer fra Nør­re­bro valgt at skif­te navn. Mu­lig­vis af sik­ker­heds­hen­syn.

Ved sin død hed han of­fi­ci­elt An­dres Vo Ri­is, men i sin om­gangskreds - og hos si­ne fjen­der - var han kendt un­der sit fø­de­navn Hamza Sam­sam. Han var lil­le­bror til Sy­ri­en- kri­ge­ren Ah­med Sam­sam, der i ef­ter­å­ret 2013 stod åbent frem på tv og for­tal­te, at han var ta­get til Sy­ri­en for at kæm­pe ’ til sej­ren el­ler dø’ mod lan­dets dik­ta­tor Bas­har al- As­sad og hans re­gi­me. I in­ter­viewet med DRs Puk Dams­gaard for­tal­te han, at han hav­de lagt års kri­mi­na­li­tet i ban­der i Volls­mo­se i Oden­se bag sig og valgt at drage i krig i Sy­ri­en, og nu så sig selv som en væb­net be­fri­el­ses­mand i det bor­ger­krigs­hær­ge­de land.

Iføl­ge Sy­ri­en­blog. dk har den nu dræb­te lil­le­bror Hamza Sam­sam og­så væ­ret i Sy­ri­en. Det har dog ik­ke væ­ret mu­ligt for BT at få be­kræf­tet den op­lys­ning, men iføl­ge Sy­ri­en­ken­de­ren, po­li­ti­ke­ren Naser Khader er det ik­ke ufar­ligt at bli­ve hængt ud på Sy­ri­en­blog. dk som mod­stan­der af re­gi­met. » Sy­ri­en­blog ple­jer at flas­he folks nav­ne og adres­ser. Det kan væ­re far­ligt for bå­de den på­gæl­den­de og hans fa­mi­lie, for der er til­hæn­ge­re i Dan­mark af bå­de As­sad og Hiz­bol­lah ( po­li­tisk- mi­li­tær or­ga­ni­sa­tion, hvis mi­li­tæ­re gren er på EUs ter­r­or­li­ste, red.), « si­ger Naser Khader.

Ah­med Sam­sam øn­ske­de i går ik­ke at ud­ta­le sig om bro­de­rens død.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.