Josephine er fo­rel­sket igen

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff lots@ bt. dk

KÆR­LIG­HED

Der er kom­met en ny mand ind i Josephine af Ro­sen­borgs liv ef­ter skils­mis­sen fra Thomas Sch­midt i ef­ter­å­ret. Det for­tæl­ler en lyk­ke­lig tid­li­ge­re kom­tes­se.

» Ja, jeg har mødt en ny mand. Han hed­der Ken­neth Sch­midt. Vi har set hin­an­den over et styk­ke tid nu, « spr­ud­ler Josephine af Ro­sen­borg.

Det var i sep­tem­ber sid­ste år, hun traf den hår­de be­slut­ning at gå fra sin mand gen­nem 16 år og fa­de­ren til si­ne to børn, Juli­us på 13 og Cla­ra på 10 år. Den­gang for­tal­te Josephine af Ro­sen­borg til BT, at hun og eks­man­den, ef­ter hen­des for­æl­dres død med ba­re et års mel­lem­rum, var gle­det fra hin­an­den.

» Og nej, jeg mød­te ham først to må­ne­der ef­ter, jeg flyt­te­de fra Thomas, « fast­slår Josephine af Ro­sen­borg og af­fe­jer der­med en­hver tvivl om, hvor­vidt det var en tred­je­part, der var år­sag til, at hen­des æg­te­skab bri­ste­de.

Par­ret mød­te hin­an­den på de­res fæl­les ar­bejds­plads, Carls­berg, hvor hun er an­sat som team­le­der i ad­mi­ni­stra­tio­nen, mens han er an­sat som tek­ni­ker.

» Jeg mød­te ham en dag i re­cep­tio­nen, hvor min te­le­fon var lø­bet tør, og jeg hav­de in­gen la­der, så jeg var nær­mest i pa­nik. Men han skaf­fe­de mig en la­der, og jeg tænk­te ba­re, nej hvor er han sød. Det hav­de han så og­så tænkt om mig, « smi­ler hun.

Bør­ne­ne har mødt ham

Si­den har de set hin­an­den. Li­ge­som han og­så har mødt bør­ne­ne. De har ta­get godt imod de­res mors nye kæ­re­ste.

» Det er jo helt ut­ro­ligt. Jeg tro­e­de jo, jeg skul­le til at væ­re sing­le. Og jeg var og­så ban­ge for, om jeg vil­le mø­de en ny, for man hø­rer jo så me­get om al­le dem, der sid­der på Tin­der og den slags si­der. Men bim, så stod han der. Det er fan­ta­stisk, « si­ger Josephine af Ro­sen­borg og kan slet ik­ke skju­le sin nye kær­lig­hed - der oven i kø­bet og­så er tvil­ling li­ge­som hun selv.

» Det har vi gri­net me­get ad. For hvor stor er chan­cen li­ge for det, « gri­ner hun.

Flyt­ter sam­men li­ge om lidt

I skri­ven­de stund er par­ret end­nu ik­ke flyt­tet sam­men.

Men det gør de, li­ge så snart ka­len­de­ren si­ger 1. juli. Den da­to over­ta­ger Josephine af Ro­sen­borg nem­lig et ræk­ke­hus, hun net­op har købt, i Lyng­by. Og så flyt­ter Ken­neth Sch­midt ind sam­men med hen­de.

Josephine af Ro­sen­borg har mødt sin nye kær­lig­hed, Ken­neth Sch­midt, på Carls­berg, hvor de beg­ge ar­bej­der. Fo­to: Pri­vat og Chri­sti­an Lil­li­en­da­hl

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.