Fre­det

PET- trus­sel får in­gen kon­se­kven­ser

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk

PET- TRUS­SEL

Ven­stre for­søg­te i går at tie sa­gen ihjel om par­tiets fa­mi­lie­ord­fø­rer Tina Ne­der­gaard, der i en pri­vat fa­mi­lie­kon­flikt tru­e­de sin eks­kæ­re­stes far med Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste.

Trus­len frem­gik af sms’er, som BT i går frem­lag­de. Her gav den tid­li­ge­re un­der­vis­nings­mi­ni­ster ind­tryk af, at hun hav­de mu­lig­hed for at kon­tak­te PET, til trods for at fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re slet ik­ke har be­fø­jel­ser til det.

» Du får nok en hen­ven­del­se fra PET, « skrev Tina Ne­der­gaard i sms’en, som BT er i be­sid­del­se af.

Be­ske­den er da­te­ret til 15. de­cem­ber 2013 og blev kul­mi­na­tio­nen på en grim strid, som den 46- åri­ge Ven­stre- kvin­de den­gang hav­de med for­æl­dre­ne til sin da­væ­ren­de kæ­re­ste Ken­neth Schrei­ber.

Men selv­om fa­de­ren til Ken­neth Schrei­ber, Jo­hn Schrei­ber, be­skyld­te den tid­li­ge­re mi­ni­ster for at mis­bru­ge sin magt til at skræm­me ham, så lag­de Ven­stre i går helt låg på sa­gen.

In­gen af de Ven­stre- folk, BT tal­te med, øn­ske­de i går at bli­ve ci­te­ret for de­res hold­ning til sa­gen. Grup­pe­for­mand Kri­sti­an Jensen hav­de kun føl­gen­de kom­men­tar:

» Jeg sy­nes, at det er en ar­ti­kel langt un­der lav­må­let selv for BTs stan­dard. Ci­tat slut! «

Fuld op­bak­ning

I Taa­strupkred­sen, hvor Ne­der­gaard er op­stil­let som fol­ke­tings­kan­di­dat, af­vi­ste kreds­for­man­den des­u­den, at sa­gen vil få kon­se­kven­ser.

» Der er fuld op­bak­ning til Tina Ne­der­gaard. Der har væ­ret op­bak­ning om hen­de helt fra be­gyn­del­sen, og det er der sta­dig­væk, « si­ger kreds­for­mand Poul Jør­gen­sen.

Er det ik­ke pro­ble­ma­tisk at ha­ve en kan­di­dat, som træk­ker en myn­dig­hed som PET ind i en pri­vat kon­flikt?

» Jeg ud­ta­ler mig på bag­grund af en stor Ven­stre- flok på Ves­teg­nen, og her er der som sagt fuld op­bak­ning til Tina Ne­der­gaard. Og­så ef­ter den her hi­sto­rie. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.