Pir­ker til de­bat­ten om kø­be­sex

BT - - NYHEDER - Jonas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

RET­TEN TIL SIN KROP

Rik­ke Gro­sell for­tæl­ler ik­ke kun om sin egen for­tid som prosti­tu­e­ret i bo­gen, ’ Vi­dun­der­li­ge skam’, der udkommer fre­dag. Hun sen­der og­så en bredsi­de af sted mod de po­li­tisk kor­rek­te, der vil for­by­de kø­be­sex.

» Jeg sy­nes, det er iro­nisk, at man som po­li­ti­ker bå­de vil be­kæm­pe den so­ci­a­le ulig­hed sam­ti­dig med, at man ik­ke vil ac­cep­te­re det en­kel­te in­di­vids valg om at ta­ge va­re på sin egen krop, « si­ger hun.

Rik­ke Gro­sell un­der­stre­ger, at hun na­tur­lig­vis er mod­stan­der af traf­fi ck­ing, hvor kvin­der bli­ver hand­let som se­xsla­ver. Men der skal an­dre me­to­der til end et for­bud mod kø­be­sex, hvis man vil det til livs, me­ner hun.

» Mod­stan­de­re af kø­be­sex vil­le fra­ta­ge mig ret­ten til det job, jeg hav­de lyst til. Jeg føl­te, at no­gen gik ind og be­slut­te­de for mig, hvad der var rig­tigt og for­kert. Plud­se­lig blev min seksu­a­li­tet og­så gjort for­kert. Min nys­ger­rig­hed blev gjort for­kert, « for­kla­rer Rik­ke Gro­sell.

Rik­ke Gro­sell me­ner og­så, at ruff eri skal væ­re lov­ligt, for- di de prosti­tu­e­re­de har svært ved at kla­re sig uden te­le­fon­pas­se­re og an­dre, der hjæl­per dem i en far­lig bran­che.

» Der var nog­le af dem, jeg ar­bej­de­de sam­men med, der var so­ci­alt ud­sat­te, og som ik­ke hav­de an­dre mu­lig­he­der for at tje­ne pen­ge. De­res fa­mi­lie og ven­ner vil­le slå hån­den af dem, hvis de fandt ud af, hvad de la­ve­de, « si­ger Rik­ke Gro­sell, der og­så er træt af den må­de, hvor­på den kvin­de­li­ge seksu­a­li­tet oft e frem­står.

Det kvin­de­li­ge be­gær

» Man­ge har svært ved at ac­cep­te­re det kvin­de­li­ge be­gær. Hvis en mand er sam­men med man­ge kvin­der, så er han en fan­dens karl, men hvis kvin­der er sam­men med man­ge mænd, er hun en for­sut­tet kæl­ling, « si­ger hun.

No­get af det, Rik­ke Gro­sell holdt mest af ved li­vet som prosti­tu­e­ret, var den skam, der ly­ste ud af vis­se mænd, når de køb­te sex. Det var den mør­ke si­de af seksu­a­li­te­ten, hun blev dra­get imod.

» Der er ik­ke no­get, der er så hen­ri­ven­de dej­ligt som at gø­re no­get, der er så for­budt, at man ik­ke kan si­ge det til no­gen. Det er og­så der­for, at min bog hed­der ’ Vi­dun­der­li­ge skam’. Skam­men er vi­dun­der­lig. «

Jeg send­te en mail og ved­hæft ede bil­le­der og kro­p­s­mål. Det var græn­se­over­skri­den­de på sam­me må­de, som når man skri­ver un­der på en købs­aft ale på sit nye hus

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.