DU ER FOR SEJ,

BT - - NYHEDER - Berit Hartung Beh@ bt. dk

TIL­LYK­KE

De sover næp­pe med fød­der­ne på ho­ved­pu­den, og de har nok hel­ler ik­ke en ta­ske fyldt med guld­mønt­er. De kan i hvert fald helt sik­kert ik­ke løf­te en hest.

Al­li­ge­vel er man­ge voks­ne kvin­der dybt fa­sci­ne­re­de af Pip­pi Langstrøm­pe og bru­ger hen­de som in­spira­tion og pej­le­mær­ke i de­res liv.

Selv om hun blev skabt i 1940’ er­ne un­der An­den Ver­denskrig, er den bomstær­ke pi­ge med de man­ge freg­ner, det rø­de hår og de ka­o­ti­ske fa­mi­lie­for­hold den dag kendt og el­sket af stort set al­le børn. Men hun er og­så et stærkt for­bil­le­de for voks­ne kvin­der.

I dag er det 70 år si­den, Astrid Lind­gren sam­le­de si­ne for­tæl­lin­ger om damp­bar­net Pip­pi Langstrøm­pe og gav dem til sin dat­ter på hen­des 10 års fød­sels­dag. Si­den blev det til i alt tre bø­ger om sørø­ver- dat­te­ren, og de er sta­dig nog­le af de mest læ­ste og be­røm­te bør­ne­bø­ger over­ho­ve­det.

Hi­sto­ri­er­ne hol­der end­nu

» Pip­pi er uni­ver­sel og tid­løs, og der­for hol­der hi­sto­ri­er­ne om hen­de end­nu, selv om de blev skre­vet i 40’ er­ne, « me­ner san­ge­r­in­den Di­cte, som ef­ter eget ud­sagn har ’ en rig­tig Pip­pi- dat­ter’.

Jour­na­list og for­fat­ter Sig­ne Wen­ne­berg har et helt sær­ligt for­hold til Pip­pi- fi­gu­ren.

» Jeg kom i gang med at la­ve ha­ve, for­di jeg tænk­te: Hvad vil­le Pip­pi ha­ve gjort. Og det var Pip­pi, der hjalp mig gen­nem mit hus­byg­ge­ri, hvor jeg har byg­get ver­dens før­ste FSC- cer­ti­fi­ce­re­de hus. I den bog, jeg har skre­vet om pro­jek­tet, ’ Byg bæ­re­dyg­tigt’, hen­vi­ser jeg og­så he­le ti­den til Pip­pi. Jeg tør kun ka­ste mig ud i ab­surd skø­re pro­jek­ter, for­di Pip­pi har for­met mig så me­get. «

TORS­DAG 21. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.