Di­cte

San­ge­r­in­de

BT - - NYHEDER -

» Pip­pi Langstrøm­pe er et me­get klart kvin­dei­de­al. Der er jo ik­ke den ting i ver­den, Pip­pi ik­ke kan kla­re. Hun er me­ga selv­stæn­dig. En op­rø­rer. En, der kan kla­re al­ting selv. Hun har al den selv­til­lid, der er i ver­den, og det er et ski­de godt dri­ve at ha­ve for børn. Selv­føl­ge­lig ved bør­ne­ne godt, at det er et even­tyr. Det vi­ser Astrid Lind­gren os ved at la­de Pip­pi løf­te en hest. Hvis hun hav­de væ­ret tæt­te­re på at væ­re re­a­li­stisk, hav­de det ik­ke vir­ket nær så godt. Pip­pi er bør­ne­nes La­dy Ga­ga. En, som gør hvad fan­den det pas­ser hen­de. Sam­ti­dig har hun en ut­ro­lig høj moral. Hun er li­geg­lad med alt mu­ligt, men til gen­gæld gør hun tin­ge­ne un­der et højt moralsk an­svar. Pip­pi er en rol­lemo­del, som for­tæl­ler, at man ger­ne må væ­re an­der­le­des. Man må ger­ne væ­re sin egen. Al­le børn - især de skæ­ve og spe­ci­el­le - har brug for no­gen at spej­le sig i.

Pip­pi er uni­ver­sel og tid­løs, og der­for hol­der hi­sto­ri­er­ne om hen­de end­nu, selv om de blev skre­vet i 40’ er­ne. Hun sæt­ter he­le ti­den spørgs­måls­tegn ved au­to­ri­te­ter. Hun stil­ler al­le de spørgs­mål, som børn stil­ler.

At gi­ve sin dat­ter en Pip­pi­bog er lidt som at gi­ve hen­de Bi­be­len: Det er no­get med at for­tæl­le hen­de, hvor­dan man ger­ne vil ha­ve, hvor­dan hun skal le­ve: ’ Tryk den af un­der an­svar.’ «

Fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.