Sig­ne Wen­ne­berg

Jour­na­list og for­fat­ter

BT - - NYHEDER -

» Pip­pi er en fik­tiv fi­gur, som har væ­ret i mit liv, si­den jeg var ot­te år. Jeg har vir­ke­lig ta­get hen­de med mig. I man­ge si­tu­a­tio­ner har jeg har tænkt, at det her skal jeg nok kla­re, for det vil­le Pip­pi og­så ha­ve kla­ret. Da jeg stod ale­ne med to små børn og tænk­te: Hvor­dan skal jeg dog kla­re det? Så fik jeg den tan­ke, at når Pip­pi kun­ne bo ale­ne i Vil­la Vil­le­kul­la, så kun­ne jeg vel og­så kla­re at væ­re ale­ne med mi­ne to børn. Pip­pi si­ger jo al­tid: Det har jeg al­drig prø­vet før, så det kan jeg helt sik­kert godt kla­re. Det er vir­ke­lig ble­vet mit man­tra.

Da min søn var fem år gam­mel, faldt han og bræk­ke­de be­net og skul- le lig­ge med be­net i gips i fem må­ne­der. På det tids­punkt var jeg li­ge ble­vet selv­stæn­dig. Han lå og så al­le de gam­le Pip­pi- film på VHS- bånd, og en dag kig­ge­de han ud ad vin­du­et og sag­de: ’ Skal vi ik­ke og­så la­ve ha­ve li­ge­som Pip­pi med so­da­vand i træ­er­ne’. Det var der­for, jeg kom til at la­ve ha­vebø­ger, for jeg skul­le fin­de en op­ga­ve, jeg kun­ne ka­ste mig over, mens han lå der med be­net i gips. Pip­pi har al­tid væ­ret mit for­bil­le­de i ha­ven, og nu er hun og­så ble­vet mit for­bil­le­de i hu­set, for jeg har byg­get et hus, som er et rig­tigt Pip­pi- hus med ve­ran­da og en hest få me­ter fra hu­set. Jeg har fak­tisk over­ve­jet, om jeg skul­le ma­le sor­te plet­ter på den. «

Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.