’’ An­ne- Gret­he Bjarup Ri­is

In­struk­tør, for­fat­ter m. m.

BT - - NYHEDER -

Pip­pi hjalp mig med at bli­ve ac­cep­te­ret

» Pip­pi- fi­gu­ren er helt fan­ta­stisk, for der er jo ta­le om en pi­ge, der kom­mer fra en dys­funk­tio­nel fa­mi­lie. Tom­my og An­ni­ka re­præ­sen­te­rer ker­ne­fa­mi­li­en, men det er Pip­pi, der står som for­bil­le­det. Det er sundt for børn at se, at man godt kan ek­si­ste­re og få hver­da­gen til at hæn­ge sam­men, selv om man har mi­stet den ene af si­ne for­æl­dre, og den an­den er rejst sin vej. Da jeg var barn, gav Pip­pi mig blod på tan­den og en tro på, at jeg ik­ke var så unor­mal. Jeg er vok­set op med en far, der var me­get fra­væ­ren­de, og en mor, der led me­get af hu­mør­sving­nin­ger. Så jeg var me­get over­ladt til mig selv. Pip­pi­bø­ger­ne hjalp med til, at min hver­dag blev ac­cep­te­ret, og at jeg ik­ke føl­te mig så for­kert. Det kan jeg i hvert fald se i baks­pej­let. Vi hav­de ik­ke så man­ge pen­ge, og jeg var me­get en­som, så jeg brug­te min fan­ta­si me­get. Jeg kun­ne ik­ke li­ge­frem iden­ti­fi­ce­re mig med Pip­pi, for så me­get kr­udt i rø­ven har jeg trods alt al­drig haft, men Pip­pi var in­spi­re­ren­de.

I dag op­for­drer jeg mi­ne børn til at gå op mod mig og ik­ke ba­re ta­ge et nej for et nej, li­ge­som Pip­pi. Mi­ne børn skal læ­re at stil­le spørgs­mål og ik­ke ba­re blindt sto­le på au­to­ri­te­ter. Jeg vil ru­ste dem til at kom­me ud at fyl­de og sæt­te de­res præg på den ver­den, vi le­ver i, og det gør Pip­pi Langstrøm­pe jo. Hun vi­ser, at vi skal ha­ve lov at væ­re her al­le sam­men, vi skal al­le hø­res, og vi må ger­ne væ­re kre­a­ti­ve. Der er så man­ge kon­ven­tio­ner om, hvad man hør og bør, og de er kun til for at spræn­ges, hvis der er no­get, der er bed­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.