Lot­te Hei­se

For­fat­ter og fored­rags­hol­der

BT - - NYHEDER -

» Jeg er ver­dens stør­ste Pip­pi- fan. Jeg læ­ste Pip­pi Langstrøm­pe for mi­ne børn til de var så sto­re, at folk be­gynd­te at sy­nes, at det var lidt ko­misk. Og som barn var jeg selv en Pip­pi. For da jeg var barn, var en rig­tig pi­ge så­dan en, der hav­de en pæn ny­strø­get ne­der­del på, og det hav­de jeg jo ik­ke. Jeg hav­de al­tid mud­der i lom­mer­ne og sneg­le ud af ører­ne, sår el­ler hul­ler på knæ­e­ne. Jeg kom he­le ti­den til ska­de. Den­gang var der jo ik­ke så man­ge pi­ger, der fik lov til at væ­re så­dan. Så Pip­pi var min ven. Hun var li­ge­som mig. Bort­set fra, at jeg ik­ke var stærk, desvær­re.

Pip­pi er en fan­ta­stisk fi­gur, for­di hun ik­ke kan li­de au­to­ri­te­ter. Sam­ti­dig hol­der hun med de sva­ge. Det gør jeg og­så. Hun næg­ter jo at ret­te sig ef­ter no­gen, og det kan jeg jo og­så ha­ve det lidt svært ved. Jeg kan godt li­de at si­ge det mod­sat­te. Ik­ke ba­re for at si­ge det mod­sat­te, men ba­re for­di jeg sy­nes, det an­det er for dumt.

Jeg kan godt li­de Pip­pis per­son­lig­hed. Hun fin­der sig ik­ke i no­get, og så sæt­ter hun nog­le sto­re spørgs­måls­tegn ved no­get, som ab­so­lut ik­ke be­hø­ver at væ­re lov. Og så er hun jo et godt men­ne­ske.

Pip­pi kan væ­re en rol­lemo­del for pi­ger. Dan­ske kvin­der bur­de tvangsind­læg­ges til at hæn­ge Pip­pi Langstrøm­pe op i køk­ke­net. Der er alt for man­ge kvin­der, der klæ­der de­res døtre ud i ly­se­rødt. Hvem kø­ber en ly­se­rød fly­ver­dragt til sin un­ge? Det er i hvert fald ik­ke Pip­pi Langstrøm­pe. Så vi skal ha­ve me­get me­re Pip­pi ind i op­dra­gel­sen. Det er ondt at gi­ve sit barn en rosa fly­ver­dragt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.