Ka­ren Hæk­kerup

Fhv. mi­ni­ster, di­rek­tør for Land­brug & Fø­de­va­rer

BT - - NYHEDER -

» Der er man­ge ting, der er med til at for­me os som men­ne­sker, men en af de ting, jeg har ta­get med mig fra min barn­dom, og som jeg for­sø­ger at gi­ve vi­de­re til mi­ne børn, er Astrid Lindgrens uni­vers. Det, der fa­sci­ne­rer mig ved Pip­pi, er hen­des ev­ne til at se det po­si­ti­ve i al­ting. Selv når det ser al­ler­mest håb­løst ud, kan hun ven­de al­ting på ho­ve­d­et og få no­get sjovt ud af det. Pip­pi bru­ger sin fan­ta­si el­ler en skæv vin­kel til at få no­get po­si­tivt ud af al­ting. Hun fin­der al­tid en løs­ning.

Selv om Pip­pis mor er død, og hen­des far er ude af rej­se, så er det jo ik­ke synd for Pip­pi. Det bru­ger hun til at gø­re sig stærk. Det er en me­get stærk rol­lemo­del at gi­ve vi­de­re til si­ne børn: At selv om alt ser håb­løst ud, kan man fin­de styr­ke ved at bru­ge sin op­findsom­hed og fan­ta­si.

Jeg kan bru­ge Pip­pi, når jeg står i en svær si­tu­a­tion. Så tæn­ker jeg tit: Hvad vil­le Pip­pi ha­ve gjort nu? Pip­pi er og­så et me­get stærkt kvin­de­ligt for­bil­le­de: Hun er ver­dens stær­ke­ste pi­ge. Hun er stær­ke­re end selv gr­an­voks­ne mænd. Og for små pi­ger bli­ver hun et stærkt bil­le­de på, at pi­ger og kvin­der er stær­ke, og at de kan alt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.