Der­for ryster jeg på hån­den

Den kend­te sku­e­spil­ler Sø­ren Øster­gaard li­der af ner­ve­syg­dom­men tre­mor og har hver­ken par­kin­son el­ler sce­neskræk, for­tæl­ler han til BT

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

RYSTEN­DE HÆN­DER

» Hvis for­bin­del­sen er lidt dår­lig, så er det for­di min hånd den ryster, « gri­ner Sø­ren Øster­gaard, da BT ta­ler med ham fra Kol­ding, hvor han er på lands­tur­né med Zir­kus Ne­mo.

Den kend­te sku­e­spil­ler og cir­kus­di­rek­tør har over­skud til at smi­le ad den syg­dom, han og hu­stru­en Lis­bet Lundquist op­da­ge­de for lidt un­der to år si­den.

Tre­mor hed­der li­del­sen, der er en ner­ve­syg­dom, der får hæn­der­ne, ho­ve­d­et el­ler stem­men til at ryste, uden man har kon­trol over det. Sø­ren Øster­gaard er så ’ hel­dig’, at det kun er hans høj­re hånd, der er ramt. Men ryg- ter har der cir­ku­le­ret man­ge af. Der­for står han og hu­stru­en, sku­e­spil­ler Lis­bet Lundquist nu frem i BT:

El­sker at op­træ­de

» Der er in­gen grund til at dra­ma­ti­se­re det, Sø­ren li­der af. Han ryster på sin høj­re hånd. Nog­le da­ge me­re, an­dre da­ge næ­sten ik­ke. Det er hver­ken par­kin­son og over­ho­ve­det ik­ke tegn på ner­ver el­ler sce­neskræk. Sø­ren el­sker at op­træ­de, « si­ger Lis­bet Lundquist til BT.

» Han ryster på sin høj­re hånd, og det bed­ste, man kan gø­re for Sø­ren, det er at glem­me det, « si­ger Øster­gaards hu­stru. » Jeg skal læ­re at le­ve med min syg­dom, « si­ger Sø­ren Øster­gaard, der for­tæl­ler BT, at det nu snart er to år si­den, han op­da­ge­de, at han ryste­de på hån­den. Og det var der og­så an­dre der gjor­de:

» Der var straks nog­le, der lag­de mær­ke til, at min hånd ryste­de, og som åben­bart hav­de be­hov for at skri­ve no­get på Fa­ce­book, hvil­ket jeg ig­no­re­re­de på det tids­punkt. De syn­tes, at det var me­get synd for mig, at jeg var ble­vet ramt af par­kin­son, og hav­de nær­mest lagt mig i gra­ven, « smi­ler Sø­ren Øster­gaard, der dog selv blev foru­ro­li­get, da rystel­ser­ne ik­ke holdt op: det ik­ke var det, jeg hav­de få­et. I ste­det kon­sta­te­re­de hun, at jeg li­der af tre­mor, som det hed­der, « for­kla­rer Sø­ren Øster­gaard, der har ar­vet syg­dom­men via ge­ner i sin fa­mi­lie:

» Sjovt nok, så er jeg i Kol­ding li­ge nu, og det er her­fra, jeg har få­et syg­dom­men. Det var nem­lig her, min far­far bo­e­de, og han led og­så af tre­mor, li­ge­som mig. Syg­dom­men har åben­bart sprun­get et led over, for min far hav­de den ik­ke, og min bror har hel­ler ik­ke få­et den, « si­ger Sø­ren Øster­gaard til BT.

Ta­ger of­te top­pen af rystel­ser­ne

» Der er da­ge, hvor det plud­se­lig dril­ler rig­tig me­get, og jeg ik­ke kan spi­se grø­nær­ter fra en ske, og så er der an­dre da­ge, hvor jeg slet ik­ke tæn­ker på det. Men selv­føl­ge­lig er det pis­seir­r­ri­te­ren­de, for nu at si­ge det li­ge ud. Og plud­se­lig fø­ler man sig gam­mel, « si­ger den 58- åri­ge sku­e­spil­ler, der blandt an­det bli­ver me­di­cinsk

TORS­DAG 21. MAJ 2015 be­hand­let med den blod­tryks­s­æn­ken­de me­di­cin be­ta- blok­ker.

» Det ta­ger of­te top­pen af rystel­ser­ne, men det fjer­ner ik­ke syg­dom­men. Jeg kan til­dels sty­re det ved at kon­cen­tre­re mig om, at hån­den ik­ke skal ryste, men det gi­ver en del spæn­din­ger an­dre ste­der i krop­pen. Og så har jeg få­et no­get mas­sa­ge mod det, for det er no­get med, at det er nog­le ner­ver, der er kom­met i klem­me, og man så kan må­ske lø­se op for det. Men det har alt­så hel­ler ik­ke ta­get rystel­ser­ne - end­nu. Og hvis det bli­ver me­re dra­ma­tisk, kan jeg bli­ve ope­re­ret for det. Men det er slet ik­ke der, vi er nu. «

Bru­ger ube­vidst ven­stre­hån­den

» Jeg kan spi­se, drik­ke, vin­ke og i det he­le ta­get bru­ge hån­den, men jeg bru­ger ube­vidst ven­stre­hån­den me­re og me­re, så jeg er ved at bli­ve ven­stre­hån­det, « si­ger Sø­ren Øster­gaard, der er på tur­né med Smadre­man­den, Ba­ger Jør­gen, Må­ler­man­den og he­le Ne­mos puk­kel­ryg­ge­de per­son­gal­le­ri gen­nem som­me­ren.

I ju­ni lig­ger Zir­kus Ne­mo- tel­tet i Aar­hus og ryk­ker til Kø­ben­havn til au­gust. BT an­mel­der den nye Ne­mo- fo­re­stil­ling se­ne­re på må­ne­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.