10 pro­cent bli­ver ramt

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

LÆ­GE­TJEK

» Cir­ka 10 pro­cent af dan­ske­re over 60 år, bli­ver ramt i me­re el­ler min­dre grad af tre­mor, « si­ger læ­ge Jerk W. Lan­ger.

» Bag be­teg­nel­sen be­nin tre­mor, som er syg­dom­mens lat­in­ske navn, gem­mer sig en ner­ve­syg­dom, der kan få en­ten hæn­der­ne, ho­ve­d­et el­ler stem­men til at ryste i me­re el­ler min­dre al­vor­lig grad. Jeg for­står, at det ik­ke er så ud­talt hos Sø­ren Øster­gaard, men det kan væ­re stærkt hæm­men­de, når man skal drik­ke, spi­se, snø­re si­ne sko, bar­be­re sig og den slags, « si­ger Lan­ger, der for­tæl­ler, at det li­ge­som i Øster­gaards til­fæl­de, ik­ke er usæd­van­ligt, at syg­dom­men for­veks­les med an­dre li­del­ser. det skal ik­ke for­stå­es så­dan, at al­le med tre­mor i fa­mi­li­en au­to­ma­tisk får syg­dom­men. Men den gi­ves ty­pisk vi­de­re gen­nem ge­ner­ne. «

Kan be­hand­les med Bo­tox

» Den kan symp­tom­be­hand­les me­di­cinsk med be­ta- blok­ker, der er en blod­tryks­s­æn­ken­de me­di­cin, der kan dæm­pe rystel­ser­ne, og hvis det er me­get slemt og hæm­men­de, når det for ek­sem­pel har sat sig på stem­men el­ler i ho­ve­d­et, kan det be­hand­les med ner­ve­gif­ten Bo­tox, der vil få rystel­ser­ne til at stop­pe, når den bli­ver ind­sprøjtet. Det er fak­tisk den slags, Bo­tox op­rin­de­ligt er ud­vik­let til at be­kæm­pe, « for­kla­rer Lan­ger, der si­ger, at man og­så selv kan gø­re no­get for at dæm­pe rystel­ser for­år­sa­get af tre­mor:

» Man skal re­du­ce­re sit stres­sni­veau, sør­ge for at få sin søvn, og la­de væ­re med at drik­ke for me­get kaf­fe el­ler co­la. I det he­le ta­get hol­de sig fra alt, hvad der kan spe­e­de krop­pen op. «

» Den syg­dom, Sø­ren Øster­gaard li­der af, er al­ders­be­tin­get, og det er mest folk over 40 år, der bl­ver ramt af den, « si­ger læ­ge Jerk W. Lan­ger.

Fo­to: Esben Sal­ling

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.