NU KOM­MER

Dna- un­der­sø­gel­ser kan nu slå fast, at mindst fi­re hunul­ve har fun­det vej til Dan­mark. Eks­per­ter­ne spør­ger nu, om der er ul­ve­un­ger på vej

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Graversen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

NY FORSK­NING

Ul­ve­hval­pe, der bol­trer sig i den dan­ske som­mer. Det kan bli­ve vir­ke­lig­hed i de kom­men­de uger.

Aar­hus Uni­ver­si­tet har nem­lig slå­et fast med hjælp fra dna- prø­ver, at der ik­ke ba­re er én hunulv i Dan­mark, men fle­re. Det for­tæl­ler se­ni­o­r­for­sker Thomas Se­cher Jensen.

» For no­gen tid si­den of­fent­lig­gjor­de vi, at der er hunul­ve i Dan­mark. Nu har Aar­hus Uni­ver­si­tet få­et ana­ly­se­ret prø­ver­ne yder­li­ge­re og på­vist, at der er ta­le om fi­re for­skel­li­ge in­di­vi­der på fi­re for­skel­li­ge ste­der i lan­det, « si­ger han.

Ul­ve­ne er fun­det i Thy, Midtjyl-

FAK­TA OM UL­VE land og Syd­jyl­land. Hunul­ve­ne me­nes at væ­re me­re sta­tio­næ­re end han­ner­ne, og et sted er der da og­så fun­det fi­re prø­ver fra den sam­me hunulv. Og hvor hunul­ve­ne er, har for­sker­ne og­så fun­det spor af ha­nul­ve.

» Li­ge nu er vi væl­dig in­ter­es­se­re­de i at fin­de ud af, om der kom­mer hval­pe. Det er nok som­me­rens vig­tig­ste spørgs­mål, « si­ger Thomas Se­cher Jensen.

Får hval­pe i maj

Ul­ve par­rer sig ty­pisk i lø­bet af de se­ne vin­ter­må­ne­der, og så får de hval­pe om­kring maj. Der kan alt­så væ­re hval­pe­kuld i Dan­mark al­le­re­de nu, selv om der end­nu ik­ke er fun­det spor ef­ter dem.

» Der går no­gen tid, før de kom­mer ud af hu­len. De er små som hund­e­hval­pe i om­kring ot­te uger, før de be­gyn­der at lø­be rundt, og det bli­ver mu­ligt at se dem, « si­ger se­ni­o­r­for­ske­ren.

Han hå­ber, der kom­mer hval­pe, så det kan slås fast ’ med syv­tom­mer­søm’, at ul­ven er kom­met til Dan­mark for at bli­ve.

Aar­hus Uni­ver­si­tet og Na­tur­hi­sto­risk Mu­se­um har i for­bin­del­se med un­der­sø­gel­ser­ne af ul­ve i Dan­mark ud­vi­det den ek­si­ste­ren­de for­sker­grup­pe. For­sker­ne vil frem­over se nær­me­re på be­tyd­nin­gen af ulvenes ge­nind­van­dring for den dan­ske na­tur, og så er grup­pen ved at op­byg­ge et na­tio­nalt dna- re­gi­ster over ul­ve i sam­ar­bej­de med for­ske­re fra Tys­kland og Po­len, hvor ul­ve­ne kom­mer fra.

TORS­DAG 21. MAJ 2015 Det kan væ­re svært at ken­de en ulv fra ul­ve­lig­nen­de hunde, men der er en ræk­ke ken­de­tegn at gå ef­ter:

Den har en ty­de­lig hals­kra­ve og ty­de­li­ge hvi­de teg­nin­ger i ho­ve­d­et. Dna- spo­re­ne fra de fi­re hunul­ve er fun­det i Thy, Midtjyl­land og Syd­jyl­land. Hunul­ve­ne flyt­ter sig ik­ke så me­get rundt som han­ner­ne. Hvor hunul­ve­ne er, har for­sker­ne og­så fun­det spor af ha­nul­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.