Zo­bel: Der­for sam­le­de prins Hen­rik blaf­fer op

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

HYG­GE

Rig­man­den Pe­ter Zo­bel var i we­e­e­ken­den til buk­kej­agt på Born­holm sam­men med prins Hen­rik, og han var pas­sa­ger i bi­len, da prins­ge­ma­len stop­pe­de for at sam­le en kvin­de­lig blaf­fer op.

Hi­sto­ri­en blev for­talt af fle­re dan­ske me­di­er tirs­dag, og på de so­ci­a­le me­di­er bli­ver prins Hen­rik hyl­det for sin ven­li­ge - og no­get over­ra­sken­de - hand­ling.

Men det kom­mer ik­ke bag på hans man­ge­åri­ge ven Pe­ter Zo­bel, der un­der­stre­ger, at prins­ge­ma­len jo er en flink og ven­lig mand.

» Vi kør­te al­le sam­men hjem fra jagt og skul­le spi­se mor­gen­mad, og så så vi en da­me i vej­kan­ten. Prins­ge­ma­len stop­pe­de ba­re bi­len – det var da ven­ligt og sødt, når der stod en da­me ale­ne, « for­tæl­ler Pe­ter Zo­bel til BT.

’ Han var ba­re ven­lig’

Han be­teg­ner det som en hyg­ge­lig op­le­vel­se at få uven­tet be­søg i bi­len.

» Først hav­de hun jo ik­ke op­da­get, at det var prins­ge­ma­len, der kør­te bi­len, men det syn­tes hun var lidt spæn­den­de, da det gik op for hen­de, « for­tæl­ler Pe­ter Zo­bel, der ik­ke kan hu­ske præ­cis, hvad sel­ska­bet tal­te om.

» Prins­ge­ma­len sag­de ik­ke så me­get, han var ba­re ven­lig, for­di der var ri­ge­lig plads i bi­len. Det var en god op­le­vel­se, « for­kla­rer han.

Pe­ter Zo­bel var i øv­rigt den ene­ste fra jagtsel­ska­bet, der hav­de held til at ned­læg­ge en buk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.