’’

BT - - KULTUR -

I år er et par mar­kan­te kvin­der ble­vet bort­vist for at ha­ve fl ade sko på

på den rø­de lø­ber har i mands min­de væ­ret kjo­le til kvin­der­ne og smoking til mæn­de­ne. Kvin­der i hø­je hæ­le og mænd i læ­der­sko. Og har mæn­de­ne glemt slip­set, må de hå­be på, at de kan kø­be et til over­pris blandt pu­bli­kum. I 2015 ER Can­nes’ til ti­der ar­ro­gan­te tra­di­tio­ner ud­for­dre­de. Det be­gynd­te med, at Can­nes for­bød stjer­ner­ne at ta­ge sel­fi es på den rø­de lø­ber. Po­in­ten er, at de skal ny­de mo­men­tet og ik­ke tæn­ke på de­res In­s­ta­gram- pro­fi l. Det gi­ver me­ning. Det er et spe­ci­elt øje­blik, der skal ny­des uden selv­portræt med trut­mund. CAN­NES HAR DOG for­reg­net sig, når det hand­ler om de magt­ful­de kvin­ders fodtøj. I år er et par mar­kan­te kvin­der ble­vet bort­vist for at ha­ve fl ade sko på. Can­nes har ty­de­lig­vis glemt, at vi er midt i en tid, hvor kvin­der ik­ke gi­der se sig frem­stil­let som py­n­te­duk­ker med dok­tri­ner og reg­ler for på­klæd­ning. I øv­rigt vil de kyn­di­ge sik­kert ar­gu­men­te­re, at hæl­høj­de- mo­den va­ri­e­rer me­re end Can­nes’ gam­mel­dags dres­s­ko­de- sy­stem. Hi­sto­ri­en bre­der sig ud i ver­dens me­di­er, og Can­nes kom­mer nemt til at se lidt umo­der­ne ud, når sto­re stjer­ner op­for­drer AL­LE til at ta­ge fl ade sko på. EN AL­TER­NA­TIV MA­SKULIN re­ak­tion kom­mer der fra stjer­ner­ne Be­ni­cio Del Toro og Josh Bro­lin, der i sym­pa­ti med de hæl- li­den­de kvin­der vil ta­ge stilet­ter på, når de skal op ad lø­be­ren. SEL­FIE- OG STILET- RE­VO­LU­TIO­NEN har bredt sig. NOR­MALT RET­TER FOL­KET ind eft er Can­nes’ kon­ser­va­ti­ve sy­stem. No- Sel­fi e har der væ­ret for­stå­el­se for - men med ’ fl at­ga­te’, skopro­ble­met, tror jeg, at tryk­ket fra so­ci­a­le me­di­er og stjer­ner be­ty­der, at der for før­ste gang i festi­va­lens hi­sto­rie snart bli­ver dømt ’ fri sko’ på den rø­de lø­ber.

twit­ter. com/ Soren_ Hoy

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.