En ver­den­s­om­sej­ling i bag­ha­ven

BT - - KULTUR - Ni­els Lind Lar­sen bt@ bt. dk

FILM

’ Jens Munk’ DRA­MA *** ***

Det var en van­vit­tig eks­pe­di­tion, den dan­ske sø­fa­rer Jens Munk ind­lod sig på, da han i 1619 stæv­ne­de ud med det go­de skib En­hjør­nin­gen for at fi nde Nord­ve­st­pas­sa­gen til Østen midt i det end­nu ik­ke kort­lag­te is­hav.

Det er et næ­sten li­ge så vildt even­tyr, den gla­de fi lma­ma­tør Ole Japp har be­væ­get sig ud i 400 år se­ne­re, i for­sø­get på at brin­ge Munks skæb­ne- svan­gre rej­se op på det sto­re bi­o­gr­afl ær­red. At det over­ho­ve­det er lyk­ke­des, aft vin­ger dyb respekt.

’ Jens Munk’, der er op­ta­get på en halv fre­gat hjem­me i in­struk­tø­rens bag­ha­ve, er unæg­te­lig en ama­tør­fi lm med al­le si­ne tek­ni­ske og øko­no­mi­ske be­græns­nin­ger, men den er bå­ret af Jap­ps uku­e­li­ge gejst og ener­gi i hver ene­ste sce­ne.

Han er som hum­le­bi­en, der ik­ke ved, at den ik­ke kan fl yve, og med æg­te pio­nerånd lyk­kes det ham at le­ven­de­gø­re Munk og il­lu­stre­re et styk­ke fa­sci­ne­ren­de dan­marks­hi­sto­rie. Læs he­le an­mel­del­sen

på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.