Læst af man­ge, men kendt af få

Novel­le­for­fat­ter Kir­sten Hoff mey­er er død, 76 år

BT - - NAVNE - Lea Pagh nav­ne@ ber­ling­s­ke. dk

NE­KRO­LOG

Kir­sten Hoff mey­er var nok en af Dan­marks mest læ­ste for­fat­te­re, men det vid­ste kun gan­ske få. Hun skrev nem­lig noveller til uge­bla­de – og til ti­der un­der pseu­do­nym.

Hun var 20 år gam­mel, da hun de­bu­te­re­de i 1958 med en novel­le i Po­li­ti­kens Ma­ga­si­net om en ung pi­ge, der la­der sin æl­dre og gift e el­sker druk­ne i hav­nen. Li­ge­som Er­ne­st He­m­ingway tro­e­de Kir­sten Hoff - mey­er ik­ke på lyk­ke­li­ge slut­nin­ger.

Eft er sin de­but før­te hun pen­nen over men­ne­skers skæb­ner og kær­lig­heds­liv i over 500 noveller, der blev bragt i Søn­dag, Hjem­met, Hen­des Ver­den samt sven­ske og nor­ske uge­bla­de.

Død­sen­ti­men­tal

Al­le­re­de i de tid­li­ge te­e­na­ge­år søg­te Kir­sten Hoff mey­er ly i fi ktio­nens ver­den og skrev si­ne før­ste noveller, da hun var 10- 12 år. Blandt an­det hi­sto­ri­en om hel­ten Gor­don, hvis el­ske­rin­de og hu­stru mø­des på kir­ke­går­den, hvor han lå be­gra­vet. ’ Død­sen­ti­men­tal’, lød for­fat­te­rens egen selv­kri­tik af si­ne spæ­de skri­ve­ri­er.

Kir­sten Hoff mey­er blev født på Ama­ger i 1938 og vok­se­de op i Es­b­jerg sam­men med sin lil­le­bror, sin mor og sin far, der var in­ge­ni­ør og si­den di­rek­tør på FDBs To­baks­fa­brik.

Bog- de­but som 73- årig

21 år gam­mel fl yt­te­de hun til Kø­ben­havn og kom i læ­re som tek­ste­lev hos Bal­ling Re­k­la­me­bu­reau. Si­den var hun an­sat som tekst­for­fat­ter ved blandt an­dre re­k­la­me­bu­reau­er­ne Wa­hl As­mus­sen, Re­k­la­me­tje­ne­sten og Ber­gen­holz & Ar­ne­sen, og gen­nem 30 år skrev hun si­de­lø­ben­de noveller til uge­bla­de­ne.

Kir­sten Hoff mey­ers skri­ve­trang kend­te in­gen al­der. Som 73- årig fi k hun sin før­ste og ene­ste bog ud­gi­vet: en novel­le­sam­ling med tit­len ’ Fem­te bas­sin’. I de 27 for­tæl­lin­ger væ­ve­de hun vir­ke­lig­hed og fan­ta­si sam­men. Ek­sem­pel­vis i ti­tel­novel­len om Kir­sten Hoff mey­ers mor, der oft e tru­e­de med at be­gå selv­mord i Es­b­jerg Havns fem­te bas­sin, der ef­ter si­gen­de var hav­nens dy­be­ste.

Hun var det, som jour­na­li­ster kal­der ’ en god hi­sto­rie’. En stor per­son­lig­hed, med en skarp hjer­ne og dit­to tun­ge og med en per­son­lig kær­lig­heds­hi­sto­rie, som var en uge­blads­novel­le vær­dig. Den var ba­re for ure­a­li­stisk til, at no­gen vil­le tro på den, men­te Kir­sten Hoff mey­er. Der­for skrev hun al­drig om, hvor­dan et 20 år gam­melt brev før­te til gen­for­e­nin­gen med hen­des livs kær­lig­hed, den char­me­ren­de kor­si­ka­ner Char­lie, der ’ vist­nok var vå­bens­mug­ler’, al­drig sad med ryg­gen mod en dør og des­u­den sov med en pi­stol un­der ho­ved­pu­den.

Kær­lig­he­dens facet­ter

Trods sit for­fat­ter­skabs ind­kred­sen af kær­lig­he­dens facet­ter blev Kir­sten Hoff mey­er al­drig selv gift , men hun hav­de man­ge hjer­te­ven­ner og el­ske­de sin nie­ce og nevø, som var de hen­des eg­ne børn.

I sin el­ske­de lej­lig­hed på sit li­ge så el­ske­de Fre­de­riks­berg un­der­holdt hun gæ­ster fra nær og fj ern i me­re end 40 år. Og hjalp dem med småt, men mest med stort.

Pro­jekt kir­ke­går­den

Kir­sten Hoff mey­er snød al­drig li­vet. Al­li­ge­vel sva­re­de hun med sin van­li­ge gal­gen­hu­mor i et in­ter­view i Po­li­ti­ken i 2012 om sit næ­ste pro­jekt, at det var kir­ke­går­den.

» Og der er for­hå­bent­lig ik­ke så læn­ge til. Jeg har det kun 100 pro­cent godt, når jeg skri­ver. Så er jeg i en an­den ver­den og lyk­ke­lig. Men jeg gi­der ik­ke at bli­ve ret me­get æl­dre. «

Kir­sten Hoff mey­er dø­de eft er kort tids syg­dom.

Ef­ter sin de­but som for­fat­ter før­te Kir­sten Hof­f­mey­er pen­nen over men­ne­skers skæb­ner og kær­lig­heds­liv i over 500 noveller, der blev bragt i Søn­dag, Hjem­met, Hen­des Ver­den samt sven­ske og nor­ske uge­bla­de. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.