FLYVERHELT SO­LO OVER AT­LAN­TEN

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 88 år si­den 1927:

LØVEN 22.07 - 22.08 Der bli­ver lagt pres og an­svar på di­ne skul­dre. Må­ske end­da me­re end du bry­der dig om. Det vil hand­le om, at du for­hol­der dig til vir­ke­lig­he­den. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du har på den ene si­de fød­der­ne på jor­den og er ar­bejd­s­om, som du ple­jer. På den an­den si­de er der og­så no­get, som ir­ri­te­rer dig ret så me­get. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der er no­gen, som hol­der no­get skjult for dig, el­ler som du selv hol­der skjult for no­gen. Du kan se frem til en dag, hvor hem­me­lig­he­der er te­ma­et. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 På din ar­bejds­plads el­ler i for­bin­del­se med an­dre mål og pla­ner for frem­ti­den, er der grund til at væ­re po­si­tiv. Der bli­ver lagt mær­ke til dig. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Det er en dag, hvor ting og sa­ger om­kring mo­tor, me­ka­nik, bi­ler el­ler an­den trans­port vil gi­ve an­led­ning til be­kym­ring, el­ler for­sin­kel­ser. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du ved godt, at det bed­ste er at ta­ge en dag ad gan­gen, og det gør du. Der er sær­lig fo­kus på rej­ser el­ler no­get, som har med ud­land at gø­re. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Bå­de Må­nen, Jupi­ter og Nep­tun sen­der dig po­si­ti­ve ener­gi­er. Det læg­ger et ek­stra pres på di­ne fø­lel­ser, og dit sind vil svin­ge me­re end sæd­van­ligt. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Du gi­ver dig selv lov til at fri­gø­re dig selv me­re, end du ple­jer. Der er da hel­ler in­gen grund til an­det end net­op at gø­re præ­cis, som du selv vil. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:****

84). ( Svær 30). ( Mid­del 21). ( Nem

Ame­ri­ka­ne­ren Char­les Lind­bergh fly­ver som den før­ste so­lo over At­lan­ten i ’ Spi­rit of St Lou­is’. Tu­ren va­rer 33 ti­mer og 29 mi­nut­ter. Fly­ver­hel­ten modt­og se­ne­re Me­dal of Ho­nor for sin be­drift. Char­les Lind­bergh for­an Lou­is’ før star­ten fra USA.

Fo­to: Scan­pix

’ Spi­rit of St.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.