Fle­re off en­si­ve kræ

Stå­le Sol­bak­ken af­slø­rer, at der kom­mer en til to spil­le­re me­re med off en­si­ve spids­kom­pe­ten­cer til FCK

BT - - SPORTEN - FREM­TID Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk KAM­PEN PÅ SPID­SEN

Der er næ­sten li­ge langt bå­de ned og op og in­tet me­re at spil­le for i FC Kø­ben­havn. Det bli­ver med næ­sten starts­ga­ran­ti til sølv i ho­ved­stads­klub­ben.

Der­for skul­le FC Kø­ben­havn­ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken bru­ge kam­pen mod AaB som et led i næ­ste sæ­sons for­be­re­del­ser på at væl­te de kom­men­de dan­marks­me­stre, FC Midtjyl­land, af pin­den.

Nord­man­den har al­le­re­de hen­tet kant­spil­ler­ne Benjamin Ver­bic og Kasper Kusk til Par­ken, og han har af­slø­ret, at fl ere for­stærk­nin­ger er på vej.

Nu af­slø­rer Stå­le Sol­bak­ken så, at han har pla­ner om at hen­te end­nu me­re off en­siv ind.

» Vi skal i hvert fald hen­te en. Må­ske to. Det er i hvert fald no­gen off en­si­ve spil­ler­ty­per, « si­ger Stå­le Sol­bak­ken eft er 1- 0- sej­ren over AaB.

To af de spil­le­re, der er kom­met læn­ge­re væk fra star­top­stil­lin­gen i den­ne sæ­son, er Rurik Gisla­son og Ste­ve De Rid­der. Beg­ge spil­le­de de­res chan­ce mod AaB og gjor­de de­res til, at Stå­le Sol­bak­ken bør genover­ve­je de­res rol­ler i næ­ste sæ­son, selv om salg og ud­lån har væ­ret nævnt.

» Rurik har et år til­ba­ge af sin kon­trakt, og vi har så man­ge ska­der, at det skal væ­re me­get ve­lover­ve­jet, hvis vi skal sæl­ge. Vi har man­ge ska­der et styk­ke in­de i næ­ste sæ­son, « si­ger Stå­le Sol­bak­ken om Rurik Gisla­son, som mod AaB score­de det før­ste mål i sæ­so­nen.

FCK- ma­na­ge­ren ved­ken­der, at Ste­ve De Rid­der mod AaB spil­le­de no­get nær sin bed­ste kamp i trøj­en.

» Ja, han skal ba­re læ­re at af­slut­te og væ­re me­re hen­syns­løs for­an mål. Der mang­ler et slut­pro­dukt fra ham og mål, « si­ger Stå­le om sin bel­gi­ske an­gri­ber.

Sur på dom­mer­ne

Mod AaB var det ik­ke kun spil­ler­ne, der var i fo­kus i Stå­le Sol­bak­kens op­tik.

» Det, dren­ge­ne gør i dag mod en god mod­stan­der, som er god med bol­den, er fl ot. De gi­ver kun en halv må­l­chan­ce væk til trods for, at der er man­ge dum­me af­gø­rel­ser. Det er sjæl­dent, at jeg er sur på dom­mer­trio­en. Men det var un­der al kri­tik, og de må tå­le at hø­re det, for de mød­te ik­ke op i dag. Det ir­ri­te­rer mig græn­se­løst, at de ik­ke er klar i dag, og det er ik­ke godt nok, « sag­de han om dom­mer Jens Maae og kom­pag­ni.

I AaB er må­let om eu­ro­pæ­i­ske kam­pe i næ­ste sæ­son væk.

» Jeg kan ik­ke se, at vi kan hen­te Ran­ders nu. Det er vo­res egen skyld, men det er ik­ke i den­ne kamp, at det blev af­gjort, « si­ger Ken­neth Emil Pe­ter­sen.

HVAD STÅR DER PÅ STÅ­LES INDKØBSSEDDEL TIL SOM­MER?

TORS­DAG 21. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.