Ti­den er lø­bet fra Ove P

OBs suc­ce­stræ­ner har svært ved at fi nde en ny ar­bejds­gi­ver trods sin ev­ne som red­nings­mand

BT - - SPORTEN - SNART AR­BEJDS­LØS Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ spor­ten. dk KAM­PEN PÅ SPID­SEN

Op­stil­ling: 4- 4- 2

UD­SKIFT­NIN­GER:

AD­VARS­LER:

Snit: 4,9 Si­den Ove Pe­der­sen over­tog træ­ner­sæ­det i OB, har han la­vet re­sul­ta­ter, der vil­le pla­ce­re klub­ben på en fj er­de­plads i Su­per­liga­en. Men selv­om Ove Pe­der­sen sko­v­ler mas­ser af po­int sam­men, står han til at bli­ve ar­bejds­løs til som­mer.

Eft er ni run­der af årets Su­per­liga- sæ­son lå OB to po­int un­der stre­gen. Klub­ben hen­te­de Ove Pe­der­sen ind som ny mand i træ­ner­sæ­det, og si­den har der væ­ret fuld fart over den fyn­s­ke klub.

Med gårs­da­gens re­sul­tat har Ove Pe­der­sen skaff et 33 po­int, og OB er nu tæt­te­re på bron­zen, end de er på nedryk­nings­kam­pen. Men på trods af de fl ot­te re­sul­ta­ter står han eft er som­mer­pau­sen ar­bejds­løs, da OB har skre­vet un­der med den nu­væ­ren­de AaB- træ­ner Kent Nielsen.

Det over­ra­sker dog ik­ke Esben Han­sen, der er eks­pert­kom­men­ta­tor hos Ca­nal 9, at Ove Pe­der­sen eft er ot­te må­ne­der i OB må kig­ge sig om eft er en ny ar­bejds­gi­ver.

» Der er ik­ke no­gen tvivl om Ove Pe­der­sens de­fen­si­ve kva­li­te­ter som træ­ner. Men li­ge nu er han me­re den ty­pe, klub­ber­ne rin­ger til, når de har pro­ble­mer og ik­ke den ty­pe, der får en per­ma­nent kon­trakt. Der­for ser jeg ham me­re som en brand­sluk­ker, « si­ger Esben Han­sen.

HVOR­FOR LA­DER VI OB SLIP­PE SÅ BIL­LIGT?

Først

Før ti­den i OB var Ove Pe­der­sen med til at få FC Vestsjæl­land i Su­per­liga­en. Men eft er en sæ­son i lan­dets bed­ste ræk­ke blev han skift et ud, for­di klub­ben vil­le spil­le an­der­le­des fod­bold. Det skyl­des, iføl­ge Esben Han­sen, at ti­den er lø­bet fra Ove Pe­der­sens ima­ge som træ­ner.

En smu­le gam­mel­dags

» Han er en smu­le gam­mel­dags med hen­syn til træ­nings­mæng­den, for­di der

skyl­der jeg at sva­re på, om vi gør det. Ja, er min vur­de­ring. OB har en trup, der bur­de præ­ste­re me­re, selv om man tid­ligt i for­å­ret brag­te sig på sik­ker af­stand af nedryk­nings­stre­gen. Men det kan al­drig væ­re et mål i sig selv for en klub af OBs stør­rel­se. Pres­set er størst i de to kø­ben­havn­ske klub­ber og AGF, mens OB læn­ge har få­et lov til at le­ve­re skuff en­de re­sul­ta­ter. Ove Pe­der­sen er red­nings­mand, men prø­ven skal stå med Kent Nielsen i den kom­men­de sæ­son. Som kan­di­dat til eu­ro­pæ­i­ske plad­ser. Det er ud fra den præ­mis, de ret­te­ligt skal vur­de­res.

Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl, fod­bol­dre­dak­tør

bli­ver træ­net rig­tig me­get. Og så kræ­ver han me­get af si­ne om­gi­vel­ser. Det har OB sik­kert og­så haft med i klub­bens over­vej­el­ser, for hvis man ud­luk­ken­de ser på hans re­sul­ta­ter, var han be­ret­ti­get til en per­ma­nent kon­trakt, « for­tæl­ler Esben Han­sen.

Jesper Thy­ge­sen, der er eks­pert­kom­men­ta­tor hos TV 3 Sport, me­ner og­så, at det er Ove Pe­der­sens om­døm­me i bran­chen, der af­skræk­ker an­dre klub­ber fra at an­sæt­te ham per­ma­nent.

» Han er me­get kom­pro­mis­løs, og så er han me­get de­fen­siv i sin spil­lestil. Det af­skræk­ker klub­ber, der ger­ne vil spil­le me­re off en­sivt « , si­ger Jesper Thy­ge­sen, in­den han pe­ger på, hvor­for OB ik­ke for­læn­ger med 60- åri­ge Ove Pe­der­sen.

» Man kan ik­ke ta­ge no­get fra hans me­rit­ter, og på et tids­punkt var han det hot­te­ste træ­ner­navn her­hjem­me. Men Kent Nielsen har be­vist, at han kan vin­de mester­ska­ber, og det har Ove ( Pe­der­sen red.) ik­ke kun­net. Og det bli­ver svæ­re­re for ham at nå, for­di al­de­ren er imod ham. «

Hal­l­gri­mur Jo­nas­son er sur på sig selv over sin kæm­pe­af­bræn­der, der kun­ne ha­ve luk­ket kam­pen, og Thomas Dal­gaard bag ham ta­ger sig til ho­ve­d­et. OB- træ­ner Ove Pe­der­sen ( ind­sat) kun­ne da og­så med ret­te væ­re sur og skuf­fet over uaf­gjort. Fo­to: Claus Fi­sker

Kasper Dol­berg ( 4) ind for Jep­pe Il­lum ( 62.), Frans Dhia Put­ros ind for Ni­co­laj Rit­ter ( 90.)

Mor­ten Beck ( 55.), Frank Han­sen ( 81.), Ro­bert Skov ( 88.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.