EN DEL AF DET STØR­STE

Pio­ne Si­sto kal­der lands­holds­ud­ta­gel­sen en drøm, ’ der er gå­et i op­fyl­del­se’. Mor­ten Ol­sen kal­der den for ind­ly­sen­de

BT - - SPORTEN - MU­LIG DE­BUTANT Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk ni­el@ spor­ten. dk

TORS­DAG 21. MAJ 2015

Mads Kind­berg Nielsen Pio­ne Si­sto sad for blot få må­ne­der si­den ude i FC Midtjyl­lands træ­nings­cen­ter, hvor det 20- åri­ge kæm­pe­ta­lent, der i ef­ter­å­ret vandt blev kå­ret til Superligaens bed­ste spil­ler, kæm­pe­de for at kom­me til­ba­ge fra en ska­det læg­mu­skel.

I we­e­ken­dens guld­kamp mod FCK fik knæg­ten fra Tjør­ring med de syds­u­da­ne­si­ske rød­der så en­de­lig co­me­ba­ck og spar­ke­de guld­me­dal­jer­ne så godt som hjem til Her­ning med en as­sist og et per­le­mål, ef­ter han blev skif­tet ind ef­ter pau­sen.

Og ti­m­in­gen kun­ne ik­ke væ­re bed­re. For tirs­dag af­ten rin­ge­de et uden­land­sk num­mer til Pio­ne Si­sto.

» Det var fak­tisk Mor­ten ( land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen, red.), der rin­ge­de til mig. Det var ik­ke til at tro i be­gyn­del­sen, men jeg var vir­ke­lig glad, da han rin­ge­de, « sag­de den mu­li­ge lands­holds­de­butant til FC Midtjyl­lands hjem­mesi­de i går, ef­ter hans navn var blandt de 22 lands­hold­spil­le­re, der blev ud­ta­get til test­kam­pen mod Mon­te­ne­gro og EM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pen mod Ser­bi­en i ju­ni.

Selv om må­let mod FC Kø­ben­havn, der send­te FC Midtjyl­land mil­li­me­ter fra mester­ska­bet, må ran­ge­re højt hos Si­sto, glæ­der han sig til at bli­ve ’ en del af no­get stør­re’. Godt nok kom Pio­ne Si­sto i ja­nu­ar ind og score­de hat­tri­ck for U21- lands­hol­det, men det var i en uof­fi­ci­el kamp mod Di­na­mo Buka­rest un­der en træ­nings­lejr i Tyr­ki­et.

» Det er en dren­gedrøm, der er gå­et i op­fyl­del­se. Det har al­tid væ­ret et kæm­pe øn­ske for mig at kom­me til at spil­le for lands­hol­det, og at det så nu er A- lands­hol­det, kan ik­ke væ­re stør­re, « til­fø­je­de han.

Ik­ke ga­ran­te­ret start­plads

Ud­ta­gel­sen kom­mer en må­ned, ef­ter Pio­ne Si­sto, der fik dansk pas i ja­nu­ar, fik lov af FI­FA til at op­træ­de i rødt og hvidt. Og for Mor­ten Ol­sen var ud­ta­gel­sen af FCM- ko­me­ten ind­ly­sen­de.

» Al­le kan se, han kan spil­le fod­bold. Han er ik­ke red­nings­man­den for lands­hol­det, men han gi­ver os nog­le rig­tig go­de mu­lig­he­der. Det har læn­ge væ­ret ty­de­ligt for os, at vi har med en spil­ler at gø­re, der ba­re skul­le ha­ve et dansk pas, før han bur­de ud­ta­ges, « sag­de Ol­sen og til­fø­je­de:

» Jeg er 98 pro­cent sik­ker på, at Si­sto vil klik­ke med Chri­sti­an Erik­sen og Mi­cha­el Kro­hn- De­hli og hvem, vi el­lers har, men om han star­ter in­de mod Mon­te­ne­gro el­ler Ser­bi­en, ved jeg ik­ke end­nu. «

Si­sto an­ses og­så for at væ­re en sik­ker del­ta­ger i U21land­stræ­ner Jess Thorups trup til EM- slut­run­den i Tjek­ki­et, som be­gyn­der få da­ge ef­ter kam­pen mod Ser­bi­en i ju­ni. LÆS ME­RE OM OL­SENS TRUP PÅ NÆ­STE SI­DE

Pio­ne Si­sto fik i ja­nu­ar de­but for U21- lands­hol­det, men det var i en uof­fi­ci­el kamp mod Di­na­mo Buka­rest un­der en træ­nings­lejr i Tyr­ki­et. Først 8. maj fik han nem­lig lov af FI­FA til at op­træ­de i of­fi­ci­el­le land­skam­pe for Dan­mark. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.