VAN GAAL I SELVFORS

Man­che­ster Uni­teds hol­land­ske ma­na­ger hav­de ta­get de me­get po­si­ti­ve bril­ler på, da han holdt ta­le ved klub­bens år­li­ge pris­fest

BT - - SPORTEN - TA­LE­TID Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

Man­che­ster Uni­teds hårdt­prø­ve­de ma­na­ger, Lou­is van Gaal, løs­ne­de bå­de but­ter­fly og tun­gebånd ved den år­li­ge prisover­ræk­kel­se i klub­ben, men den hol­land­ske ma­na­ger kan me­get vel ta­le for dø­ve øren.

Stem­nin­gen var ty­de­lig­vis løf­tet, og må­ske hav­de vi­nen og­så gjort sit for at løs­ne tun­gebån­det på Lou­is van Gaal, da den hol­land­ske ma­na­ger tirs­dag gik på sce­nen ved Man­che­ster Uni­teds år­li­ge pris­fest.

Trods en sæ­son, hvor klub­ben ik­ke på no­get tids­punkt har frem­stå­et som et tro­vær­digt bud på mester­ska­bet, og hvor der og­så spil­le­mæs­sigt har væ­ret sto­re pro­ble­mer med at få stjer­ne­nav­ne som Falcao, Di Maria og Ma­ta til at præ­ste­re på van­ligt ni­veau, for­må­e­de Lou­is van Gaal at ud­læg­ge den ak­tu­el­le fjer­de­plads som en stor tri­umf.

» Jeg tænk­te, hvor­dan er det mu­ligt, at fans kan støt­te mig. Når man kom­mer til en klub, der har la­vet 13 po­int i 10 kam­pe, og som er den mest be­røm­te i ver­den, « spurg­te Van Gaal ud mod sa­len, hvor klapsal­ver­ne gav lyd.

» Tak­ket væ­re den støt­te kun­ne vi fort­sæt­te - ik­ke ba­re mig, men min stab og især spil­ler­ne, og det er ik­ke nemt, når du har en ma­na­ger, der vil spil­le et an­det sy­stem, end man er vant til, « lød det sel­ver­ken­den­de fra Van Gaal, som og­så fik slå­et fast, hvor me­get Uni­ted hav­de fortjent at vin­de op­gø­ret mod Chel­sea sidst på sæ­so­nen frem for at ta­be på Stam­ford Brid­ge med 0- 1.

» Kan I fo­re­stil­le jer, hvor­dan det er at ha­ve 80 pro­cent bold­be­sid­del­se og 10 kæmpe­chan­cer og så al­li­ge­vel ta­be, « lød det fra den nor­malt så ana­ly­tisk talstær­ke hol­læn­der, der sam­men med an­fø­rer Way­ne Roo­ney hav­de sat an­den­plads og sølv som mål­sæt­ning for sæ­so­nen ef­ter den dår­li­ge start.

Hul i den bryske fa­ca­de

Lou­is van Gaals char­meof­fen­siv fik om ik­ke an­det vist, at der og­så gem­mer sig plads til smil bag den el­lers så bryske fa­ca­de, der of­te er ma­na­ge­rens fo­re­truk­ne ma­ske oven på en fod­bold­kamp.

Bag kulis­ser­ne er for­tæl­lin­gen om Lou­is van Gaal dog en an­den, vur­de­rer 6’ erens fod­bol­d­eks­pert Mikkel Bi­s­choff.

» Jeg har set bil­le­der fra træ­nin­gen, hvor han jub­ler sam­men med trup­pen. Han er hård, selv­føl­ge­lig, men ik­ke som i si­ne kon­fron­ta­tio­ner med pres­sen, hvor han har væ­ret helt for­fær­de­lig. Ar­ro­gant og med me­get mær­ke­li­ge kom­men­ta­rer, hvor Uni­ted al­tid har haft alt spil­let og haft de fle­ste chan­cer, selv om det ik­ke er til­fæl­det, « me­ner Bi­s­choff.

» Man skal nok ik­ke un­der­vur­de­re ind­fly­del­se fra et par fla­sker vin, men det er svært at fo­re­stil­le sig, at en mand som Ry­an Gig­gs og de fle­ste af spil­ler­ne ik­ke skul­le ha­ve sid­det og krum­met tæ­er un­der Van Gaals ta­le. Det var en af den slags, hvor man gri­ner me­re ad ham end med ham, « på­pe­ger Bi­s­choff.

» Han sag­de en del ting, der og­så var lidt bizar­re, som når han ta­ler om, hvor tæt Uni­ted er på Chel­sea til trods for det fak­tum, at man er 15 po­int ef­ter og vel al­drig har væ­ret læn­ge­re fra. «

Ik­ke en kom­forta­bel ty­pe

Sam­men­lig­net med pau­se­kom­ma­et David Moy­es, har Lou­is Van Gaal kla­ret sig langt bed­re. Men den 63- åri­ge ma­na­ger er me­re fryg­tet end el­sket, hvor ek­sem­pel­vis Alex Fer­gu­son for­må­e­de at bræn­de po­si­tivt igen­nem til trods for et vulkansk tem­pe­ra­ment.

» Van Gaal er svær. Han er ik­ke en ty­pe, hvor spil­ler­ne er kom­fortab­le i hans sel­skab. Jeg tror, han prø­ver at væ­re jovi­al, men det er ik­ke så­dan, at spil­ler­ne op­fat­ter ham som varm. «

» Uni­ted har re­elt kun haft en pe­ri­o­de på halvan­den må­ned, hvor klub­ben spil­le­de godt og så ud som om, man var til­ba­ge på spo­ret. El­lers har de skra­bet sig igen­nem og er ble­vet red­det af De Gea. Jeg sy­nes, der er langt til­ba­ge spil­le­mæs­sigt for Uni­ted. De vil for­ment­lig nok gå ud og kø­be tre nye pro­fi­ler, men de skal så og­så spil­les ind. Jeg tror ik­ke på dem som en se­ri­øs mester­skabs­bej­ler i næ­ste sæ­son hel­ler, « vur­de­rer Bi­s­choff.

Man­che­ster Uni­ted af­slut­ter sæ­so­nen søn­dag med en ude­kamp mod Hull. Der er be­stemt ik­ke alt, der er gå­et

Man­che­ster Uni­teds vej i den­ne sæ­son. Som for ek­sem­pel i kam­pen mod Chel­sea for ny­lig ( stort fo­to),

hvor Lou­is Van Gaals ud­tryk vist si­ger alt. Men ved klub­bens pris­fest tirs­dag af­ten var ma­na­ge­ren med

but­ter­fly og det he­le klædt på til en fest­lig suc­ces- ta­le til til­hø­rer­ne, der blandt an­dre tal­te ( fra ven­stre) klub­bens dan­ske må­l­mand, Anders

Lin­de­gaard med fru Mis­se Bequi­ri, Way­ne og Co­le­en Roo­ney, Vi­ctor Val­des med part­ne­ren Yo­lan­da Car­do­na, og – ik­ke mindst – Sir Bob­by Charlton og hans ko­ne, La­dy Nor­ma.

Fo­to: EPA, AFP

TORS­DAG 21. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.