PÅ GYN­GEN­DE GR

BT - - SPORTEN - AF­KLA­RING Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

I de­cem­ber 2013 var det of­fi ci­elt slut med et dansk hold i cy­kel­spor­tens su­per­liga, da Bjar­ne Ri­is afh æn­de­de sit livs­værk til Oleg Tin­kov.

Si­den har Tin­koff - Saxo sej­let un­der rus­sisk fl ag, og i slut­nin­gen af marts stod det klart, at Ri­is og­så var for­tid som le­den­de sport­s­di­rek­tør med et ven­ligt øje til de­le af den hjem­li­ge ta­lent­mas­se.

De fl este dan­ske­re på Tin-

LAS­SE NOR­MAN HAN­SEN, GAR­MIN- SHARP

SI­TU­A­TION:

MU­LIG­HE­DER: koff - Saxo har kon­trak­t­ud­løb eft er den­ne sæ­son, og ik­ke me­get ty­der på, at man får no­get foræ­ren­de ved at kun­ne si­ge ’ rød­grød med fl øde’ uden ac­cent over for den hu­mør­svin­gen­de ejer.

Team Cult by­der sig til som et væg­tigt al­ter­na­tiv for de dan­ske nav­ne, der ger­ne vil kun­ne vi­se sig frem på øver­ste el­ler næ­stø­ver­ste ni­veau, men og­så her er der trængsel om plad­ser­ne.

BT ser her nær­me­re på de dan­ske ryt­te­res si­tu­a­tion og mu­lig­he­der. MI­CHA­EL VAL­GREN, TIN­KOFF- SAXO

Den ene­ste dan­sker, der har sin frem­tid sik­ret un­der Oleg Tin­kov. Val­gren skrev un­der på en tre- årig kon­trakt, da han gik over som pro­fes­sio­nel og har så­le­des sik­ret sig for 2016 med. Val­grens før­ste år som pro­fes­sio­nel var en stor be­kræft el­se på ta­len­tets ræk­ke­vid­de med sejr i Post Dan­mark Rundt og et for­nemt VM.

Ik­ke ak­tu­elt at se sig om­kring li­ge fo­re­lø­big for Val­gren. Med min­dre Oleg Tin­ko­vs hu­mør­sving­nin­ger gør li­vet for surt.

SI­TU­A­TION:

MU­LIG­HE­DER:

JAKOB FUGLSANG, ASTA­NA

SI­TU­A­TION:

Dan­marks stør­ste navn på den in­ter­na­tio­na­le sce­ne. Fuglsang har po­si­ti­ve pro­ble­mer at slås med. Asta­na har med­delt, at man ger­ne vil for­læn­ge med dan­ske­ren, der sty re­de Vin­cen­zo Ni­ba­li så sik­kert hen over bro­ste­ne­ne i sid­ste års Tour de Fran­ce og der­med grund­lag­de den ita­li­en­ske sejr. Det skal med i lig­nin­gen, at Asta­na har haft mas­ser af pro­ble­mer at slås med i det se­ne­ste års tid, hvor der har væ­ret fl ere do­pings­a­ger og slags­mål med UCI om over­ho­ve­det at ha­ve en Wor­ld Tour- li­cens. Fuglsang selv har luft et tan­ken om at fi nde et an­det hold. Med si­ne 30 år er det og­så ved at væ­re nu, hvis sil­ke­bor­gen­se­ren frit skal kun­ne for­lø­se ta­len­tet og le­ve op til for­vent­nin­ger­ne om et top­re­sul­tat i et stort eta­pe­løb. Fuglsangs sy­ven­de­plads i Tour de Fran­ce 2013 ve­jer til, og al­le i bran­chen ved, hvor sta­bil han og­så er i min­dre eta­pe­løb. Til gen­gæld er det og­så ty de­ligt, at Fuglsang ik­ke er no­gen ud­præ­get vin­der­ty pe og må­ske hel­ler ik­ke bli­ver det.

MU­LIG­HE­DER:

At fort­sæt­te på Asta­na er selv­føl­ge­lig det op­lag­te valg. Løn­nen er blandt de hø­je­ste, og Fuglsang har med en årsløn på godt fem mio. kr. væ­ret godt be­talt i for­hold til si­ne re­sul­ta­ter. Ik­ke man­ge hold vil kun­ne mat­che Asta­na, hvis de smi­der en lig­nen­de kon­trakt på bor­det, og det er selv­føl­ge­lig fri­sten­de at kun­ne sik­re sin frem­tid øko­no­misk. Al­ter­na­ti­ver­ne står ik­ke i kø for Fuglsang, hvis han i hø­je­re grad vil sø­ge sin egen chan­ce. Et hold som au­stral­ske Ori­ca- Gre­e­ned­ge har al­drig for al­vor sat­set på en klas­se­ments­ryt­ter. Hel­ler ik­ke Bri­an Holms Qu­i­ck­Step sam­ler på den slags, og hol­land­ske Lot­toNL sam­ler på hjem­me­fød­nin­ge, men Gi­ant- Shi­ma­no kun­ne må­ske prø­ve at by­de ind på en nor­d­eu­ro­pæ­isk ryt­ter med et godt ry. Spørgs­må­let er dog, om hol­det med tun­ge sprin­te­re som Mar­cel Kit­tel og Jo­hn De­gen­kolb kan ho­ste pen­ge nok op.

MI­CHA­EL MØR­KØV, TIN­KOFF- SAXO

SI­TU­A­TION:

Har ik­ke væ­ret så syn­lig som el­lers i den­ne sæ­son, og spørgs­må­let er, om Mør­køv får chan­cer nok til at vi­se si­ne kva­li­te­ter uden Ri­is som skyt­sen­gel. Har dog vun­det en eta­pe i Vu­el­ta a Es­paña i 2013, og sam­men med en se­ri­øs indstil­ling og plet­fri ar­bejds­ind­sats blåstemp­ler det Mør­køv.

MU­LIG­HE­DER:

Vil­le næp­pe få svært ved at fi nde et hold med brug for på­li­de­lig ar­bejds­kraft . Kun­ne væ­re Trek, Gi­antShi­ma­no el­ler må­ske Sky.

TORS­DAG 21. MAJ 2015 JESPER HAN­SEN, TIN­KOFF- SAXO

Kon­trak­t­ud­løb eft er den­ne sæ­son og ven­ligt sagt har Han­sen få­et me­get lidt ud af det. Er en af de me­re gen­nem­sig­ti­ge pro­fi ler, der let bli­ver til overs.

At ven­de hjem til dansk cy­kel­sport og be-

SI­TU­A­TION:

MU­LIG­HE­DER:

gyn­de for­fra.

Det lig­ne­de et fi nt match, da OL- guld­vin­de­ren fra London gik over i de pro­fes­sio­nel­les ræk­ker på ame­ri­kan­ske Gar­min. 2014 blev da og­så ind­ledt loven­de med en tred­je­plads i pro­lo­gen i Tour of Du­bai, men si­den har det hal­tet for fyn­bo­en. I den­ne sæ­son har Guld- Las­se ik­ke få­et vendt bøt­ten, og der bli­ver ik­ke gi­vet ved dø­re­ne i pro­fes­sio­nel cy­kel­sport. Nor­man be­gyn­der at ha­ve kni­ven for stru­ben, hvis han skal gø­re sig håb om at væ­re på Gar­min- Sharp og­så næ­ste år.

Det be­gyn­der at lug­te af en til­ba­ge­ven­den til den hjem­li­ge sce­ne, hvis Nor­man ik­ke får et gen­nem­brud. Så er spørgs­må­let, om der er plads på Team Cult og mu­lig­hed for sta­dig at la­ve re­sul­ta­ter på op­sigtsvæk­ken­de højt ni­veau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.