RUND

BT - - SPORTEN -

TORS­DAG 21. MAJ 2015 MAGNUS CORT NIELSEN, ORI­CA- GRE­E­NED­GE

Den blon­de born­hol­mer er i gang med sin før­ste sæ­son på Wor­ld Tour- ni­veau. Hol­det har fl ere gan­ge vist den 22- åri­ge dan­sker så me­get til­lid, at han har få­et chan­cen for at kø­re spur­ten selv. Den før­ste sejr har Magnus Cort til go­de, men det vir­ker som et spørgs­mål om tid, før den er der. Ori­caGre­ened­ge ope­re­rer med en me­get fl ad struk­tur, så man­ge får mu­lig­hed for at kom­me til fa­det. Der er og­så højt hu­mør på hol­det, hvor dan­ske Bri­an Ny­gaard er pres­se­chef – og fa­ne­bæ­rer for funky her­re­mo­de i den dy­re­re en­de.

Magnus Cort har in­de­væ­ren­de sæ­son og he­le 2016 til at vi­se sit værd i. Det er en be­ha­ge­lig kends­ger­ning for det dan­ske stor­ta­lent, der nå­e­de at kø­re 13 sej­re i hus i 2014, og som sta­dig må ha­ve en del selv­til­lid på kon­to­en.

SI­TU­A­TION:

MU­LIG­HE­DER:

CHRIS AN­KER SØ­REN­SEN, TIN­KOFF- SAXO

SI­TU­A­TION:

Ok­sen fra Ham­mel mang­ler sej­re i sam­lin­gen. Må­ske og­så luft for­an­dring, for Chris An­kers ni­veau har væ­ret svagt da­len­de i de se­ne­ste to- tre sæ­so­ner. Vilj­en er dog in­takt, og på si­ne go­de da­ge er den er­far­ne dan­sker en skat­tet ar­bejds­kraft . Det lig­ger dog ik­ke i kor­te­ne, at Tin­kov hi­ver en ny kon­trakt op.

Et hold umid­del­bart un­der hø­je­ste ni­veau kun­ne væ­re vej­en til­ba­ge for Sø­ren­sen, hvis han kan hånd­pluk­ke de ret­te ram­mer. Team Cult kun­ne ha­ve brug for et navn af den ka­li­ber, og Sø­ren­sen kun­ne må­ske fi nde for­ny­et mo­ti­va­tion.

MU­LIG­HE­DER:

CHRI­STOP­HER JUUL- JENSEN, TIN­KOFF- SAXO

Ak­tu­el i Giro d’Ita­lia, og år­hu­si­a­ne­ren er be­vidst om, at det er et vig­tigt ud­stil­lings­vin­due. Sport­s­di­rek­tør Ste­ven de Jongh har er­klæ­ret at vil­le for­læn­ge med den 25- åri­ge dan­sker, men den rus­si­ske hol­de­jer skal nok ta­ges i ed. Juul- Jensen le­ve­rer al­tid so­lidt ar­bej­de og højt hu­mør.

Der er man­ge dyg­ti­ge hjæl­pe­ryt­te­re i pro­fes­sio­nel cy­kel­sport, og Jensen mang­ler strengt ta­get en sejr el­ler to i eget navn. For en skan­di­nav kun­ne et hold som Sky el­ler Gi­antShi­ma­no by­de sig til.

SI­TU­A­TION:

MU­LIG­HE­DER:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.