’’

BT - - SPORTEN - Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal

Qa­tar svig­ter de­res gæ­ste­ar­bej­de­re. Re­ge­rin­gen lo­ve­de, at man vil­le for­bed­re de­res ret­tig­he­der, men i prak­sis er der ik­ke sket no­get

SKAN­DA­LE

De dør. Ik­ke som flu­er, men som rig­ti­ge men­ne­sker på et sam­lebånd. Og der vil hvi­le en tung, kol­lek­tiv samvit­tig­hed, når al­ver­dens fod­bold­spil­le­re ta­ger fat på VM- slut­run­den i Qa­tar om syv år.

Iføl­ge en ny rap­port fra Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal er for­hol­de­ne for de man­ge gæ­ste- ar­bej­de­re, der er lok­ket til Qa­tar i håb om at for­sør­ge fa­mi­li­er i de­res hjem­lan­de, for­fær­de­li­ge.

For et år si­den lød løf­tet fra VM- vært­slan­det el­lers, at man vil­le for­bed­re for­hol­de­ne for de man­ge gæ­ste­ar­bej­de­re, som ud­gør 90 pro­cent af den ar­bejds­styr­ke, der knok- ler for at gør Qa­tar klar til en slut­run­de med en hel ver­dens øj­ne hvi­len­de på po­mp og pragt med fod­bol­den som af­sæt.

» Qa­tar svig­ter de­res gæ­ste­ar­bej­de­re. Re­ge­rin­gen lo­ve­de, at man vil­le for­bed­re de­res ret­tig­he­der, men i prak­sis er der ik­ke sket no­get, og der har ik­ke væ­ret no­gen frem­skridt i be­skyt­tel­sen af fun­da­men­tale ret­tig­he­der, « skri­ver Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal.

Man­gel­fuld sik­ker­hed

I alt 1,5 mil­li­on gæ­sten­de sæt hæn­der for­modes at væ­re i sving. Og man­ge af dem le­ver un­der kum­mer­li­ge, sla­ve­lig­nen­de og lav­t­løn­ne­de for­hold med rin­ge hy­giej­ne. Sam­ti­dig er sik­ker­he­den og­så man­gel­fuld på de stor­slå­e­de sta­dion­pro­jek­ter, og sam­men­holdt med lan­ge og ud­mar­ven­de ar­bejds­da­ge har det gjort døds­ra­ten skræm­men­de høj.

For ny­lig blev jour­na­li­ster fra BBC ar­re­ste­ret og til­ba­ge­holdt i fi­re da­ge, for­di man ik­ke over­holdt de me­get strik­se ret­nings­linjer, myn­dig­he­der­ne i Qa­tar hav­de ud­stuk­ket for at vi­se de­res ver- sion af vir­ke­lig­he­den frem for den ve­st­li­ge ver­den.

VM- ar­ran­gø­rer­ne hav­de el­lers plan­lagt en eks­kur­sion, der kun­ne vi­se frem­me­d­ar­bej­de­re, der bo­e­de un­der gan­ske hu­ma­ne og ri­me­li­ge vil­kår - be­ty­de­ligt over de for­hold, som for et år si­den fik in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner som Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal og Play­fair Qa­tar til at slå alarm og sæt­te FI­FA- præ­si­dent Sepp Blat­ter un­der pres.

62 dø­de pr. kamp

Play­fair Qa­tar an­slår så­le­des, at små 4.000 ar­bej­de­re vil ha­ve mi­stet li­vet, når VM går i gang. Det sva­rer til 62 dø­de pr. kamp i VM- slut­run­den - un­der for­ud­sæt­ning af, at den af­vik­les med 32 hold og med sam­me for­mat som de se­ne­ste fem slut­run­der.

Sandheden er den, at de man­ge im­por­te­re­de hæn­der fra blandt an­dre Sri Lanka, In­di­en, Ne­pal og Paki­stan må in­d­ord­ne sig un­der feu­da­le for­hold uden ret til at skif­te ar­bejds­gi­ver og væ­re kon­trakt­ligt bun­det, så det ik­ke er mu­ligt at rej­se ud af lan­det, før kon­trak­ten er op­fyldt.

Da BBCs ud­send­te dri­ste­de sig til lidt selv­stæn­dig op­sø­gen­de jour­na­li­stik, blev de ar­re­ste­ret og af­hørt gen­tag­ne gan­ge.

» Det­te er ik­ke Dis­neyland. Man kan ik­ke ba­re fo­to­gra­fe­re, hvor man har lyst, « lød ar­gu­men­tet an­gi­ve­ligt fra for­hørsof­fi­ce­ren.

Med ot­te da­ge til præ­si­dentval­get i fod­bol­dens ver­den­sor­ga­ni­sa­tion ty­der ik­ke me­get dog på, at Sepp Blat­ter vil gø­re sin ind­fly­del­se tungt gæl­den­de. Se og­så Da­gens Le­der, 1. sek­tion, si­de 4

For­hol­de­ne for de man­ge asi­a­ti­ske gæ­ste­ar­bej­de­re, der skal gø­re fod­bold­sta­dio­ner i Qa­tar som al- Wa­krah på fo­to­et klar til VM i 2022, er sta­dig for­fær­de­li­ge, skri­ver Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal i en rap­port. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.