Con­ta­dors for­svar var et an­greb

BT - - SPORTEN - I LY­SE­RØD PO­SI­TION Ni­els O. Han­sen piquet@ spor­ten. dk

Al­ber­to Con­ta­dor te­ste­de i går på 11. eta­pe si­ne kon­kur­ren­ter i kam­pen om at vin­de Giro d’Ita­lia. Og at døm­me ud fra den test ser det godt ud for Tin­koff- Saxos kap­ta­jns am­bi­tion om at vin­de lø­bet.

På vej op ad den sid­ste stig­ning trå­d­te Al­ber­to Con­ta­dor iført lø­bets ly­se­rø­de fø­rer­trø­je plud­se­lig an og fik et lil­le hul til fel­tet. Den nær­me­ste kon­kur­rent, ita­li­e­ne­ren Fa­bio Aru ( Team Asta­na), var ik­ke op­mærk­som, og han var ik­ke i stand til at føl­ge spa­ni­e­ren.

Al­ber­to Con­ta­dor blev ret hur­tigt ind­hen­tet, men Fa­bio Aru lå et godt styk­ke ne­de i fel­tet, da det ske­te. Og på den må­de fik Al­ber­to Con­ta­dor en lil­le psy­ko­lo­gisk sejr i for­hold til si­ne tre nær­me­ste kon­kur­ren­ter, der al­le er fra Team Asta­na.

Im­pulsivt an­greb

Sam­ti­dig var an­gre­bet et for­svar af fø­rer­trøj­en, da det for­hin­dre­de et an­greb fra net­op Team Asta­na på den af­slut­ten­de stig­ning.

» Jeg tror, det var helt im­pulsivt fra Con­ta­dors si­de. Han vil­le ik­ke ri­si­ke­re at bli­ve over­rum­plet af an­dre ryt­te­re på den sid­ste stig­ning, og så tog han brod­den af et even­tu­elt an­greb ved at star­te det selv, « sag­de Tin­koff- Saxos sport­s­di­rek­tør, Lars Mi­cha­el­sen, ef­ter eta­pen til TV2/ Spor­ten.

Eta­pen fra For­li til mo­tor­ba­nen Imo­la var 153 km lang, og den blev vun­det af rus­se­ren Ilnur Za­ka­rin fra Team Ka­tusha. Vin­de­ren af årets Ro­man­di­et Rundt kom ale­ne til mål, og han vandt med 53 se­kun­der. Co­lom­bi­a­ne­ren Car­los Be­tan­cur ( Ag2R) vandt fel­tets spurt.

Al­ber­to Con­ta­dor har tre se­kun­der ned til Fa­bio Aru i den sam­le­de stil­ling og yder­li­ge­re 43 se­kun­der ned til den span­ske ba­sker Mi­kel Lan­da.

Al­ber­to Con­ta­dor er sta­dig i den ly­se­rø­de fø­rer­trø­je i Giro d’Ita­lia. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.