Be­gyn­del­sen på en­den

BT - - SPORTEN - Fo­to: AFP

DEN SÅ­KALD­TE ’ STRA­TE­GY Group’, hvor kun de stør­ste team er re­præ­sen­te­ret, har præ­sen­te­ret en ræk­ke for­slag for For­mel 1s frem­tid. Det hand­ler blandt an­det om, at bi­ler­ne skal væ­re hur­ti­ge­re, og at det igen skal væ­re mu­ligt at tan­ke un­der lø­be­ne.

Men de nye for­slag ta­ger ik­ke fat i spor­tens stør­ste pro­blem: De evigt sti­gen­de om­kost­nin­ger. Med bil­fa­brik­ker el­ler ener­gi­drikpro­du­cen­ter i ryg­gen har de sto­re team ( Mer­ce­des, Fer­ra­ri, McLa­ren- Hon­da, Red Bull) in­gen pro­ble­mer med at få bud­get­ter­ne til at hæn­ge sam­men, men de små, uafh æn­gi­ge team som For­ce In­dia, Lo­tus, Sau­ber og Ma­nor kæm­per for over­le­vel­se i ver­dens dy­re­ste sport. I STE­DET FOR at ind­fø­re det bud­get­loft , de små team des­pe­rat har skre­get på i åre­vis, går ’ Stra­te­gy Groups’ for­slag til den nye For­mel 1 nær­mest den mod­sat­te vej – hur­ti­ge­re bi­ler og tank- stop vil kun øge om­kost­nin­ger­ne.

Det be­ty­der, at de små team en­ten vil bli­ve pres­set ud af For­mel 1 el­ler mi­ste de­res uafh æn­gig­hed ved at bli­ve B- hold for de sto­re team ( som Toro Ros­so al­le­re­de er det for Red Bull).

Fel­tet vil så bli­ve fyldt op af tred­je- bi­ler fra de sto­re team el­ler B- hold a la Toro Ros­so. Det kan på den kor­te ba­ne væ­re en god nyhed for Ke­vin Magnus­sen ( i en tred­je McLa­ren el­ler i et Hon­da- fi nan­si­e­ret B- team?), men på den lidt læn­ge­re ba­ne er det de­ci­de­ret dår­ligt nyt for he­le For­mel 1. FOR AT SI­GE det li­ge ud: For­mel 1 kan ik­ke sto­le på de sto­re team – de er kun med i spor­ten, så læn­ge det pas­ser ind i en el­ler an­den for­kro­met mar­ke­ting­plan. Mer­ce­des? De drop­pe­de ud af For­mel 1 i 1955 og kom først til­ba­ge i mid­ten af 1990er­ne. Hon­da ( som McLa­ren er afh æn­gig af)? De har væ­ret in­de og ude af For­mel 1 fi re- fem gan­ge. Red Bull ( og sø­ster- tea­met Toro Ros­so)? De har al­le­re­de tru­et med at træk­ke sig, hvis de ik­ke snart får en bed­re mo­tor. Selv Fer­ra­ri, der med ret­te pra­ler af at væ­re det ene­ste team, der har væ­ret med si­den For­mel 1- VMs be­gyn­del­se i 1950, har i åre­nes løb fl ere gan­ge tru­et med at stop­pe.

Hver gang, de sto­re fa­briks­hold er stop­pet, har de uafh æn­gi­ge team kørt spor­ten vi­de­re. Og fak- tisk har For­mel 1 oft e haft det al­ler­bedst i de pe­ri­o­der, hvor de uaf­hæn­gi­ge team har væ­ret i over­tal. Uden for man­ge sto­re bil­fa­brik­ker har lø­be­ne væ­ret me­re jævn­byr­di­ge og bud­get­ter­ne me­re for­nuf­ti­ge. DE UAF­HÆN­GI­GE TEAM har al­tid væ­ret For­mel 1s hjør­ne­sten. De har væ­ret med i spor­ten i go­de ti­der og i dår­li­ge ti­der – sim­pelt­hen for­di det er he­le de­res for­ret­nings­grund­lag at kø­re ra­cer­løb ( i mod­sæt­ning til at mar­keds­fø­re ga­de­bi­ler el­ler ener­gi­drik). Når de uafh æn­gi­ge team nu ri­si­ke­rer at bli­ve pres­set ud af de nye reg­ler og tred­je- bi­ler/ B- team, kan det bli­ve be­gyn­del­sen på en­den for For­mel 1.

For uden de små, uafh æn­gi­ge team er der in­gen til­ba­ge, når bil­fa­brik­ker­ne ram­mer den næ­ste fi nanskri­se, el­ler Red Bull fi nder ud af, at man kan sæl­ge fl ere ener­gi­drik­ke ved at støt­te an­dre sports­gre­ne.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Det er små team som Sau­ber, der hol­der For­mel 1 kø­ren­de, men de får svært ved at kla­re sig med de nye for­slag, og det kan ta­ge li­vet af ver­dens dy­re­ste sport.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.