Mor­mor idømt ’’ 11 års fængsel

72- årig dømt for dra­bet på sin mand

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk Jyt­te Jør­gen­sen

DOM bli­ver Jyt­te Jør­gen­sen be­hand­let fuld­stæn­dig som al­le an­dre fan­ger.

» Al­der er er ik­ke no­gen hin­dring for at kom­me i fængsel. Hvis den ind­sat­te har me­get al­vor­li­ge hel­breds­mæs­si­ge pro­ble­mer, fi nder man al­ter­na­ti­ver til al­min­de­lig fængsels­straf. Men det vil i så fald væ­re på bag­grund af de al­min­de­li­ge løsla­del­ses­reg­ler, vi har, « si­ger fængsels­in­spekI går eft er­mid­dags faldt domtø­ren i Hor­se­rød Stats­fæng­men i den højst usæd­van­li­ge sel, Le­ne Møller- Nielsen, til drabs­sag. BT.Den 72- åri­ge mor­mor blev af Ret­ten i Næst­ved Un­der rets­mø­de­r­ne for­klai­dømt 11 års fængsel for dra­re­de 72- åri­ge Jyt­te Jør­gen­sen, bet på 74- åri­ge Ole Brandt at hun er dår­ligt gå­en­de, har Jør­gen­sen. ned­sat hø­rel­se og er lidt de

Når straff en skal af­so­nes, ment, men det vur­de­rer Le­ne

Eft er 48 års æg­te­skab stak Jyt­te Jør­gen­sen sin mand ihjel i par­rets hjem i Næst­ved med en 17 cm lang brød­k­niv den 6. au­gust sid­ste år.

Møller- Nielsen ik­ke er nok til en straf­ned­sæt­tel­se.

» Min er­fa­ring si­ger, at der skal me­re til, « si­ger hun.

In­gen sær­be­hand­ling

Jyt­te Jør­gen­sen kan hel­ler ik­ke se frem til sær­be­hand­ling på grund af sin frem­skred­ne al­der. Tvær­ti­mod skal og­så hun i ar­bej­de i fængs­let, selv­om hun er fol­ke­pen­sio­nist.

» Det stør­ste pro­blem for de æl­dre ind­sat­te er, at man har ar­bejds­pligt i fængs­let uan­set al­der. Oft e for­står de æl­dre ind­sat­te ik­ke, at pen­sions­al­de­ren ik­ke gæl­der i fængs­let, « si­ger Le­ne Møller- Nielsen.

Hun vur­de­rer, at det kan bli­ve en stor om­vælt­ning for den 72- åri­ge at skul­le bag trem­mer.

» Alt an­det li­ge får de fl este med al­de­ren svæ­re­re ved at hånd­te­re sto­re for­an­drin­ger i til­væ­rel­sen, så på den bag­grund skul­le man tro, at det kun­ne bli­ve van­ske­li­ge­re for hen­de end for en yn­gre førs­te­gangs­fan­ge. Men det er selv­føl­ge­lig me­get in­di­vi­du­elt, « si­ger Le­ne Møller- Nielsen.

Jyt­te Jør­gen­sen næg­ter sig skyl­dig i mand­drab, men er­ken­der vold med dø­den til føl­ge. Hun har valgt at an­ke skyldspørgs­må­let og straf­fens læng­de, så nu skal sa­gen vur­de­res i lands­ret­ten. Det var kul­mi­na­tio­nen på man­ge års pro­ble­mer, der fi k 72- åri­ge Jyt­te Jør­gen­sen til at slå sin æg­te­fæl­le ihjel.

Det næ­ste, jeg kan hu­ske, er, at han ik­ke har no­gen puls

» Da jeg fi nder ud af det, får jeg fat i den kniv. Jeg kan ik­ke rig­tig hu­ske det. Jeg kan ik­ke hu­ske, at jeg stak ham. Det næ­ste, jeg kan hu­ske, er, at han ik­ke har no­gen puls, « har den 72- åri­ge tid­li­ge­re for­talt i ret­ten.

Først da­gen eft er dra­bet rin­ge­de Jyt­te Jør­gen­sen til po­li­ti­et og for­tal­te, hvad der var sket. Mens pa­trul­je­vog­ne­ne var på vej til par­rets bo­lig, spurg­te den vagt­ha­ven­de, hvor læn­ge Jyt­te Jør­gen­sen hav­de væ­ret uven­ner med sin mand.

» I næ­sten 50 år, « lød sva­ret.

Fra­kendt arv

Da dom­men i går faldt i Ret­ten i Næst­ved, var 11 ud af 12 doms­mænd eni­ge i stra­fud­må­lin­gen. Den sid­ste dom­mer men­te, at kvin­den skul­le ha­ve syv års fængsel for dra­bet.

Ud­over fængsels­dom­men fra­ken­des den 72- åri­ge mor og mor­mor ret­ten til at mod­ta­ge arv, for­sik­rings­sum­mer, pen­sio­ner og an­dre ydel­ser, som var afh æn­gi­ge af man­dens død.

I det­te hus på Thit Jen­sens Vej i Næst­ved slog 72- åri­ge Jyt­te Jør­gen­sen sin æg­te­mand gen­nem 48 år ihjel. Fo­to: Scan­pix

niep@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.