Po­li­tik er ble­vet ækelt

BT - - DEBAT - MOB­NING Spa­ni­en LE­VE­AL­DER Hel­lerup

Ole Thor­sen

Po­li­tik i Dan­mark er ble­vet ækelt. Det er li­ge­som, det kun dre­jer sig om at rak­ke ned og mob­be den mod­sat­te blok. Spe­ci­elt går Hel­le Thor­ning fl ere gan­ge over stre­gen. F. eks. sag­de hun i spør­ge­ti­men: ’ Dansk Fol­ke­par­ti har kun én mær­kesag, og det er at få Lars Løk­ke til at bli­ve stats­mi­ni­ster.’ En uforskam­met be­mærk­ning, som in­tet har på sig og ik­ke bur­de væ­re lov­lig i Fol­ke­tin­get.

Hel­le Thor­ning hav­de ved sid­ste valg og­så kun en mær­kesag, som hun holdt: Ja, det var at bli­ve stats­mi­ni­ster, og det blev hun – men kun på grund af al­le de løft er, hun kom med og se­ne­re brød.

I det he­le ta­get var spør­ge­ti­men i Fol­ke­tin­get en ube­ha­ge­lig op­le­vel­se, og Thor­ning var grov og us­ma­ge­lig Det me­ste af Thor­nings ta­le­tid gik med at be­brej­de Løk­ke og co. Rig­ti­ge svar på no­get var der in­gen af spør­ger­ne, der fi k.

Bør­ster hun mon si­ne tæn­der om mor­ge­nen – el­ler hvæs­ser hun dem kun? Tal sandt og tal or­dent­ligt til hin­an­den.

Der er ik­ke man­ge vir­ke­lig ide­o­lo­gi­ske so­ci­al­de­mo­kra­ter i hen­des re­ge­ring, som jo skul­le re­præ­sen­te­re ar­bej­der­be­væ­gel­sen. Man sav­ner nog­le An­ker Jør­gen­sen- ty­pers ånd.

Je­an- Ro­bert Fi­o­ri

Dan­sker­ne le­ver læn­ge­re, si­ger po­li­ti­ker­ne. Der­for skal de tvin­ges til at ar­bej­de læn­ge­re, så sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en kan hæn­ge sam­men.

Men hvad er det for nog­le dan­ske­re, der le­ver læn­ge­re? Er der la­vet sta­ti­stik over det? Er det de hård­t­ar­bej­den­de dan­ske­re, der er gå­et ned med stress el­ler har få­et smadret ryg­gen eft er et langt, hårdt ar­bejds­liv?

El­ler er det al­le de dov­ne kværu­lan­ter, po­li­ti­ke­re og bank­mænd, der går ud og spil­ler golf som 75- åri­ge?

Rul eft er­løns­re­for­men til­ba­ge, så der er job til de 130.000 ar­bejds­lø­se.

Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S). Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.