Ja, vi la­der bør­ne­ne i stik­ken

BT - - DEBAT - ELISA BERG­MANN

For­mand for BUPL

IND­HOLDS­MÆS­SIGT ER RE­GE­RIN­GENS bør­ne­pak­ke rig­tig fi n – men når det hand­ler om res­sour­cer­ne, er vi ik­ke helt i mål. Vi er rig­tig ke­de af, at re­ge­rin­gen har drop­pet sit mål om mini­mums­nor­me­rin­ger. Jeg er rig­tig be­kym­ret for, at vi ik­ke får løft et de dår­lig­ste kom­mu­ner. Vi har ik­ke no­gen ga­ran­ti­er for, at kom­mu­ner­ne bru­ger pen­ge­ne, som re­ge­rin­gen tæn­ker, de skal bru­ge dem. Re­ge­rin­gen bur­de i det mind­ste øre­mær­ke pen­ge­ne til bed­re nor­me- rin­ger, for det vil­le hæ­ve kva­li­te­ten i in­sti­tu­tio­ner­ne. Jeg er nervøs for, at re­ge­rin­gen slet ik­ke op­når det, som er vig­tigst – at vi får al­le børn med og især dem, der er mest ud­sat­te, og det er de i de kom­mu­ner, hvor man har de dår­lig­ste nor­me­rin­ger.

for, at vi kan ska­be bed­re kva­li­tet, er nor­me­rin­ger­ne. Når en pæ­da­gog står ale­ne med 10- 20 børn el­ler man­ge fl ere, så har vi pæ­da­go­ger rig­tig svært ved at løft e vo­res op­ga­ve. Hvis det ko­ster tre mia. kr. om året at gen­nem­fø­re vo­res for­slag om tre børn per pæ-

DEN STØR­STE BAR­RI­E­RE

da­gog i vug­ge­stu­er og seks børn per pæ­da­gog i bør­ne­ha­ver, så si­ger det alt om, at der er et stort be­hov for, at der bli­ver gjort no­get. Der er alt for man­ge kom­mu­ner, hvor der er langt fl ere børn per vok­sen, end hvad der er fag­ligt for­svar­ligt. Pæ­da­go­ger kan stå ale­ne med ty­ve børn i fl ere ti­mer, og det be­ty­der f. eks. no­get for ind­sat­sen over­for so­ci­alt ud­sat­te børn. Det be­ty­der no­get for børns liv, hvor­dan de lø­ser kon­fl ik­ter og hvor­dan de har det med hin­an­den. Det be­ty­der no­get for, hvor­dan de kla­rer sig i sko­len, og om de kom­mer ud i kri­mi­na­li­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.