Bør­ne­ne må ven­te - nu er der valg­kamp

ME­NER

BT - - DEBAT -

Så kom re­ge­rin­gens bør­ne­po­li­ti­ske val­go­p­læg. Nu mang­ler vi ba­re valg­da­to­en. 2,5 mil­li­ar­der kro­ner over de næ­ste fi re år til blandt an­det fl ere pæ­da­go­ger, kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling, bed­re fy­si­ske ram­mer og sprog­vur­de­rin­ger af de små i lan­dets dag­in­sti­tu­tio­ner. Det he­le præ­sen­te­ret som en bør­ne­pak­ke med tit­len ’ En god start på li­vet for al­le børn’. Bå­de stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt ( S), øko­no­mi- og in­den­rigs­mi­ni­ster Mor­ten Øster­gaard ( R) og so­ci­al­mi­ni­ster Ma­nu Sa­re­en ( R) var med, da god­bid­der­ne til bør­ne­fa­mi­li­er og pæ­da­go­ger blev præ­sen­te­ret i går. TRODS TID­LI­GE­RE LØF­TER vil re­ge­rin­gen ik­ke ind­fø­re mini­mums­nor­me­rin­ger for, hvor man­ge pæ­da­go­ger der skal væ­re til bør­ne­ne i dag­in­sti­tu­tio­ner­ne. Det er el­lers, hvad SF og En­heds­li­sten ta­ler varmt for. Men iføl­ge Thor­ning er der ik­ke pen­ge nok i statskas­sen, og nor­me­rin­ger­ne er hel­ler ’ ik­ke det ene­ste, der er vig­tigt’, måt­te man for­stå.

For fed­tet, si­ger SF. Et blufnum­mer, me­ner Ven­stre. For de for­æl­dre, der hver dag afl eve­rer de­res børn i lan­dets vug­ge­stu­er og bør­ne­ha­ver, er det sik­kert sød mu­sik, at re­ge­rin­gen nu har fo­kus på de små. In­gen kan da ha­ve no­get imod po­li­ti­ke­re, der ger­ne vil ned­brin­ge støj­en i in­sti­tu­tio­ner­ne til gavn for børns triv­sel. Sprog­vur­de­rin­ger af al­le tre- åri­ge er der og­så god for­nuft i. Men de, der og­så drøm­te om et stør­re ry­kind af pæ­da­go­ger, må indstil­le sig på, at det bli­ver der ik­ke no­get af. Så lu­kra­tiv er bør­ne­pak­ken slet ik­ke. RE­GE­RIN­GEN HAR KA­STET si­ne god­bid­der ud til bør­ne­fa­mi­li­er­ne. Ra­di­ka­le mi­ni­stre har på gårs­da­gens pres­se­mø­de få­et vist, at de står for an­det end stram­me dag­pen­ge­reg­ler. Men for­hand­lin­ger om bør­ne­pak­kens ind­hold bli­ver der ik­ke no­get af. Re­a­li­te­ten er, at bør­ne­ne må ven­te. For nu er der valg­kamp. hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.