Nej, kom­mu­ner kan hy­re 3.000

BT - - DEBAT - MA­NU SA­RE­EN

Mi­ni­ster for børn, li­ge­stil­ling, in­te­gra­tion og so­ci­a­le for­hold ( R)

har skre­vet til re­ge­rin­gen, så er der og­så an­dre ting end nor­me­rin­ger, der er vig­ti­ge, når det hand­ler om kva­li­tet i dag­in­sti­tu­tio­ner – og den til­gang har jeg og­så. Med de 2,5 mia. kr., som vi nu af­sæt­ter, gi­ver vi kom­mu­ner­ne mu­lig­hed for at an­sæt­te 3.000 fl ere pæ­da­go­ger, og det gør vi på et tids­punkt, hvor der har væ­ret et fal­den­de bør­ne­tal. Un­der den­ne re­ge­ring er der ik­ke kom­met fl ere børn per vok­sen, men

SOM BUPL SELV

al­li­ge­vel gi­ver vi en ek­stra ind­sprøjt­ning.

der er stor for­skel på, hvor lang tid der er til hvert barn i for­skel­li­ge in­sti­tu­tio­ner med sam­me nor­me­ring. Så hvis vi sæt­ter nor­me­rin­gen op, be­ty­der det ik­ke nød­ven­dig­vis, at bør­ne­ne får me­re vok­sen­tid. Og hvis vi la­ver en mini­mums­nor­me­rings­stan­dard, så ri­si­ke­rer vi at gø­re tin­ge­ne vær­re for bør­ne­ne, for­di kom­mu­ner sæn­ker de­res stan­dard til det­te mini­mum.

UN­DER­SØ­GEL­SER VI­SER, AT

JEG HAR IK­KE

al­ver­dens mid­ler, og BUPLs for­slag vil ko­ste tre mia. kr. om året at gen­nem­fø­re – og så vil­le vi ik­ke kun­ne gø­re an­dre ting for ud­sat­te børn. Det er helt vildt vig­tigt, at vi ræk­ker hån­den ud til de al­ler­mest ud­sat­te børn. Det vil­le be­ty­de, at vi ik­ke fi k brudt den so­ci­a­le arv, fi k me­re sprog til bør­ne­ne, re­vi­de­ret de pæ­da­go­gi­ske læ­re­pla­ner, gjort no­get ved støj, syg­dom osv. Jeg har me­get svært ved at sid­de over­hø­rig, at op mod 40 pct. af mi­no­ri­tets­bør­ne­ne for­la­der dag­in­sti­tu­tio­ner­ne uden at kun­ne ta­le dansk. Det er jeg nødt til at gø­re no­get ved, bl. a. ved at de bli­ver sprog­vur­de­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.